Sadownictwo – Słownik Ogrodniczy

Sadownictwo – Słownik ogrodniczy

The first hash mark There has been a recent increase in An ogrodnictwa activity focused on the care and maintenance of owocowich roe. According to this definition, drzewa and krzewy, as well as krzewinki and byliny harvested from fields and plantations are included. Sok mleczny (meat sock) Natural lateks – zawiesina wodna (50-80% wody), which is produced in specially designed mlecznych rolin komórks – are in fact a type of lateks that is not found in nature. Increasing the number of Szkókarstwo The ogrodnictwa and lenictwa sector is primarily concerned with the production of sadzonek drzew, krzewów, and other rolin.

Increasing the number of nasion characterizations It is necessary to block the flow of water in order to make it easier and faster to collect it.

Increasing the number of Storczykowate Rodzina storczykowate (Orchidaceae) is the second most abundant gatunkowe rolin kwiatowych rodzina in the world, based on the number of flowers it produces (po astrowatych).

Increasing the number of Suulenty A rool made of misistymi, grubymi limi, odygami, or korzeniami, which magazynates water in a vessel.

Increasing the number of Szkodnik Every person who, as a result of their professional activities, causes a roiling of the roiling roiling roiling roiling roiling The following are examples of skewed components: owads, przdziorki, ptaki, and gryzonie.

sadownictwo – Tłumaczenie na angielski – słownik Linguee

7. opowiada się zdecydowanie przeciw rezygnacji z zasady preferencji wspólnotowej; uważa za absolutnie konieczne dokładniejsze zbadanie instrumentów i środków służących zapobieganiu ryzyku i rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych stosowanych w UE i jej Państwach Członkowskich; w związku z tym wskazuje przede wszystkim na możliwość sterowania podażą w celu niedopuszczenia do nadprodukcji i spadku cen oraz na nowe programy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich; wprzypadku szczególnie wrażliwychsektorów, takichjaksadownictwoiog rodnictwo,uważa wspólne środki przewidziane w ramach wspólnej organizacji rynków (WOR) za nadal usprawiedliwione; uważa, że należy je uttrzymać w ramach przyszłej reformy WOR owoców i warzyweur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu Is emphatically against surrendering Community preference; considers that there is an urgent need for a more detailed examination of the instruments and measures used by the Union and its Member States for preventing risks and dealing with crises; refers above all, in this connection, to possibilities for managing supply in order to prevent overproduction and collapses in prices, and to the new rural development programmes; considers that in particularly vulnerable areas, such as fruit andvegetable production, measure sunderc ommon marketorganisati ons (COMs)continuetobe just ifiedand considers it necessary to maintain them in the forthcoming revision of the COM in fruit and vegetableseur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu
Maksymalna intensywność pomocy: Artykuł 6 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 w odniesieniu do gospodarstw rolnych opierających swoją działalność o gospodarkę gruntami(uprawa roli, ogrodnictwo szklarniowe i nawolnym powiet rzu,sadownictwo,hod owla bydła,hodowla kurczaków i drobiu, w przypadkach gdy wydajność gospodarstwa zależy w znacznym stopniu od potencjału produkcyjnego nieuprawianego gruntu znajdującego się w jego bezpośrednim sąsiedztwie).eur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu Maximum aid intensity: Article 6 of Regulation (EC) No 1857/2006 as regards land-dependent agricultural undertakings (arablefarming, open-air and glasshousehorticulture, a rboriculture,cattlefarming, andchickenand poultry farming, where the farms’ yield depends predominantly on the production potential of undeveloped land in their immediate vicinity).eur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu
Pomoc ma na celu zaprezentowanie i promocję wszelkiego rodzaju produkcji i wszystkich producentów,którzy wytwarzają produkty w ramachdziałalności zróżnicowa nej(sadownictwo,upr awa roślin leczniczych,warzywnictwo itp.eur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu The objective of the aid is to publicise and make the most of all types of production and allproducers involved with productdiversifica tion (horticulture, medicinalplants, vege tables,etc) or quality products (SIQO) in compliance with pre-defined specifications.eur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu
Intensywność lub kwota pomocy: Gminny podatek gruntowy zostanie zmniejszony do 1 promilapodstawowej wartości gruntów wykorzystywanych pod uprawy rolne, ogrodnictwo, placówkihodowli roś lin,sadownictwoile śnictwo.eur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu Aid intensity or amount: The County land tax will be reduced to 1 permille of the taxable basic value for land used for agriculture, horticulture, plantbreeding statio nsorchards and forestry.eur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu
Data realizacji: Realizacja programu rozpocznie się po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 Cel pomocy: Dokonywane w interesie publicznym przeniesienie budynków należących do gospodarstw rolnych opierających swoją działalność o gospodarkę gruntami i posiadających dobre możliwości rozwoju(uprawa roli, ogrodnictwo szklarniowe ina wolnym powiet rzu,sadownictwo,hod owla bydła, hodowlakurczaków i drobiu, w przypadkach gdy wydajność gospodarstwa zależy w znacznym stopniu od potencjału produkcyjnego nieuprawianego gruntu znajdującego się w jego bezpośrednim sąsiedztwie), w przypadkach występowania zapotrzebowania na grunty rolne w celu osiągnięcia celów publicznych dotyczącycheur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu Date of implementation: Implementation will start after publication in the Official Journal of the European Union, as set out in Article 18(1) of Regulation (EC) No 1857/2006 Objective: Relocation in the public interest of farm buildings belonging to land-dependent agricultural undertakings with good future prospects (arable farming, open-air andglasshouse horticulture,arboriculture, catt lefarming, and chicken and poultry far ming,where the farms’ yield depends predominantly on the production potential of undeveloped land in their immediate vicinity), where the farmland is needed in order to achieve public objectives as regardseur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu
Działalność gospodarczą hamujetakże niespr awnesadownictwoorazbrak pewnościprawnej w odniesieniu do egzekwowania praw własności intelektualnej.eur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu An ineffici ent judiciary andlegal uncertaintywith respect to enforcement of property rights continue to hamper economic activity.eur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu
Począwszy od połowy XIX w iekusadownictwoprze kształciło się w ożywioną działalność produkcyjną i handlową, a owoce sprzedawane były do Wiednia, Innsbrucku, Monachium, Warszawy i Petersburga.eur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu From the mid-19th century, fruit-growing became a flourishing commercial activity, with buyers in Vienna, Innsbruck, Munich, Warsaw and St Petersburg.eur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu
Nastę pniesadownictwoznal azło umocowanie prawne w akcie królewskim z 1578 roku wydanym przez syna Królowej Bony.eur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu The legal status of fruit farming was subsequently strengthened by the royal decree issued by Queen Bona’s son in 1578.eur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu
Cel: Obniżenie podatku od gruntów odprowadzanych do gmin (amtskommune) przez właścicieli terenówprodukcyjnych, tzn. ziemi wykorzystywanej pod uprawy rolne, ogrodnictwo, placówkihodowli roś lin,sadownictwoile śnictwoeur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu Objective: Tax reduction on the land taxes paid to counties (amtskommune) byowners of productive land, i.e. land used for agriculture, horticulture, plantbreeding stations,orchardsandforestr yeur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu
Użycie ograniczonedo ogrodnictwa (ogrodnictwo towarowe, uprawa roślin ozdobn ych,sadownictwo,szk ółki)eur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu Use limited to horticulture (market gardening,floriculture,arboriculture,n ursery)eur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu
W 1831 r. nauczyciel szkolny JohannIakob Pöll opublikowałpierwszy podręc zniksadownictwa,aw1872 r. do nowopowstałego Instytutu Rolnego S. Michele all’Adige, wprowad zonosadownictwojakoosobny przedmiotnauczania.eur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu In 1831 a schoolteacher, Johann JakobPöll, published thefirst m anual on fruitgrowing and in 1872 the newly established San Michele all’Adige Agricultural Instituteintroduceditas aspecif ic subjectin the teaching curriculum.eur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu
Oferowana przez K+S KALI Du Roure bogata paleta produktów dostosowana jest doniezwykle urozmaiconego rolnictwa regionu: od uprawy roli ihodowli bydła, ażposadownictwoorazuprawę warzyw iwinorośli.kali-gmbh.comkali-gmbh.com The wide range of products offered by K+S KALI Du Roure is perfectly suited to the greatly diverse regionalagriculture. In the southeast of France, there is farming, animalhusbandr y,fruit and vegetabl e fa rming and vinic ulture.kali-gmbh.comkali-gmbh.com
Ziemia Sandomiersk atosadownictwo,aj ej owoce to: czereśnie, orzechy laskowe, a takżeorzechy włoskie.beta.polskawsch.nia.dev.hoqs.plbeta.polskawsch.nia.dev.hoqs.pl The Sandomierz region is land of orchards delivering cherries, hazelnuts an dwalnuts.beta.polskawsch.nia.dev.hoqs.plbeta.polskawsch.nia.dev.hoqs.pl
Punkt 9 – Środek: ogrodnictwo,uprawa war zyw,sadownictwoiup rawa winorośli:dotacja w wysokości maksymalnie 80 % dla działań zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006eur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu Point 9 — Measures:Horticulture, vegeta ble, fruit andwine growing:Grant equal to a maximum of 80 % for measures in accordance with Article 15 of Regulation (EC) No 1857/2006eur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu
Zakres tematyczny Salonu Kontraktacji Ogrodniczych PRO-HORTI obejmuje: szklarnie, tunele foliowe i ich wyposażenie, maszyny, urządzenia i narzędzia do uprawy ogrodniczej, chemię,materiał nasienny i genetyczny, logistykępłodów roln ych(sadownictwo,upr awy pod osłonami),przetwórstwo „nieprzemysłowe” (powidła, dżemy, surówki itp.), giełdy i hurtownie owocowo-warzywne, usługi dla ogrodnictwa, doradztwo i finanse.static.mtp.plstatic.mtp.pl The scope of the PRO-HORTI Horticultural Contracting Exhibition includes: greenhouses, film tunnels and their equipment, horticultural machinery, equipment and tools, chemicals, seeds andgenetic material, crops logistics(orchardry, crop sgrownundercover), “non-indu strial”crop processing (preserves, such as marmalades, jams, salads, etc.), fruit and vegetable markets and wholesalers, horticultural services, consulting and finance.static.mtp.plstatic.mtp.pl
Sektory gospoda rki:Sadownictwoeur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu Sector(s)concerned: Tree nursery secto reur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu
Niniejszy automatyczny system prowadzenia skonstruowany zostałwyłącznie do zastosowania, kontrolowanego przez osoby w rolnictwie i leśnictwie włącznie z uprawami szczególnymi (np. uprawa winoroś li,sadownictwo)jakrównież przy uprawie warzyw.reichhardt.comreichhardt.com This automatic steering system is designed to be controlled by persons working in agriculture or forestry including special cultures like vineyards, fruit trees or vegetables.reichhardt.comreichhardt.com
Punkt 9 – Środek: ogrodnictwo,uprawa war zyw,sadownictwoiup rawa winoroślieur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu Point 9 — Measures:Horticulture, veget able,fruitandwi ne growingeur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu
Sektory gospodarki: Środek dotyczy MŚPprodukcyjnych ze wszystkich regionalnych sektorów rolnych (produkcjapasz, hodo wla,sadownictwo,upr awa winorośli, itp.eur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu Sector(s) concerned: The measure is aimed at small and medium-sizedagricultural production holdings in all sectors in the region(forage-stockf arming,fruitproduct ion, winegrowing, etc.)eur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu
Punkt 9 – Ogrodnictwo,uprawa war zyw,sadownictwoiup rawa winorośli:około 125 000 EUR rocznieeur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu Point 9 —Horticulture, vegetab le, fruit andwine growing:planned expenditure EUR 125 000eur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu
SadownictwowBi ałych Karpatachma wiekowe tradycje a sok jabłkowy od niepamiętnych czasów produkował szereg hodowców jabłoni.moraviasilesia.czmoraviasilesia.cz Fruit productioni s an ancienttradition in the White Carpathians and the local apple cider was produced at home by a number of apple growers.moraviasilesia.czmoraviasilesia.cz
Bardzo dobrze rozwiniętebyło równ ieżsadownictwo-ho dowano nieznaneszerzej na obszarze Polski, cieszące się ogromnym powodzeniem odmiany jabłek, śliwek i gruszek.holland.org.plholland.org.pl Fruit farming wa salsowelldevelo ped; the peasantsgrew a very popular variety of apples, plums, and pears, which were previously unknown in Polish lands.holland.org.plholland.org.pl
Głównym utrzymaniem mieszkańców była uprawa r oli,sadownictwo,eks ploatacja pokładów torfu oraz prowadzenie plantacjiwierzby wykorzystywanej w rzemio¶le.holland.org.plholland.org.pl The residents primarily subsisted on land cultivation, fruit farming, peat exploitation, and osier farming.holland.org.plholland.org.pl
Rolnictwo W szczególności: a) produkcjaroślinna, w tym: uprawa zbóż, winogron, produkcja nasion, orzech ów,sadownictwo,war zywnictwo, kwiaciarstwo — zarówno szklarniowe, jak i na otwartej przestrzeni; b) produkcja zwierzęca, w tym: hodowla bydła, drobiu, królików, zwierząt futerkowych i innych, pszczół, produkcja mięsa, mleka, wełny, skór i futer, jajek, miodu; c) usługi związane z produkcją roślinną i zwierzęcą oraz ogrodnictwem — za opłatą lub na podstawi umowy.eur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu (b) raising of livestock, poultry, rabbits, fur-bearing or other animals, bees; the production of meat, milk, wool, skins and fur, eggs, honeyeur-lex.europa.eueur-lex.europa.eu
We wszystkich gospodarstwach część ziemi uprawnej przeznaczanopodsadownictwo.holland.org.plholland.org.pl In all the farms part of the farming land was destined for fruit growing.holland.org.plholland.org.pl
Wymiana na rzecz rozwoju stowarzyszeс jest wzmacnianie ukraiсskich stowarzyszeс zawodowych powstaj№cych w trzech dziedzinachrolnictwa/gospodarki їywnoњciowej (piekarnictwo,przetwarzanie miк saisadownictwo)pop rzez organizowaniewymian z organizacjami partnerskimi w Polsce i korzystanie z ich know-how.old.pauci.orgold.pauci.org The Association Development Exchange Program aims to strengthen emerging Ukrainian professional associations in three agriculturalsub sectors (baking, meat-processingand orchard f arming) by establi shing exchangeswith and transfer of know-how from established Polish partner associations.old.pauci.orgold.pauci.org
Rolnic two,sadownictwo,win nicekuhn.com.plkuhn.com.pl Agriculture,Vineyards,Orchardskuhn.comkuhn.com
Ważnymi działami rolnictwasą warzywnict woisadownictwo(pom idory, papryka,rośliny dyniowate, drzewa i krzewy owocowe — głównie jabłonie, śliwy i brzoskwinie) oraz uprawa winorośli (ok. 60% zbiorów służy do produkcji win).biznesbulgaria.plbiznesbulgaria.pl Significant sectors of agriculture are vegetableraising an dhorticulture (tomatoes, pepper,Cucurb itaceaeplants, fruit trees and bushes – mainly apple trees, plumbs and peaches) and cultivation of grapevine (about 60% of harvest is used in the production of wines).biznesbulgaria.plbiznesbulgaria.pl
P racasadownictwo,ogr odnictwoagrotrader.plagrotrader.pl Jobs in orchardfa rm ing and gardeningagrotrader.co.ukagrotrader.co.uk
Będzie ona wspierana przez niemieckie Stowarzyszenie Wspierające Ekologi czneSadownictwo(För dergemeinschaft Ökologischer Obstbau e.V.) oraz poprzez Niemiecki Państwowy Ośrodek Kształceniowy i Eksperymentalny w dziedzinie uprawy owoców i winorośli z miejscowości Weinsberg.ekoconnect.orgekoconnect.org They are involved in organic fruit growing to discuss latest results and methods. The conference is organised by the community to promote the organic fruit growing (Föko e.V.) and the Governmental Reasearch Station for fruit and wine growing (LVWO) in Weinsberg (LVWO).ekoconnect.orgekoconnect.org
You might be interested:  Owoce - 258 Artykułów Na Ten Temat - Strona 5

ogrodnictwo i sadownictwo po angielsku — Słownik Polsko – Angielski

In both the wogrodnictwie and the sadownictwie, powerful robots are employed. Garden and horticultural laborersoj4 is a job title. Uses for the handing of delicate and detailed artifacts associated with the rolnictwem, the ogrodnictwem, and the sadownictwem Agriculture, horticulture, and gardening products are sold wholesale and retail in this class. The karmienie of zogrodnictwa and sadownictwa odpadami, ziemniakami, and mocznikiem is not permitted. Animals may not be given yard trash, fallen fruit, potatoes, or urea, as well as other substances.

 • Classification of business management in the horticulture and gardening industrytm Unacceptable is the karmienie odpadami zogrodnictwa I sadownictwai mocznikiem zogrodnictwa.
 • Eurlex2019 Among those who will receive priority treatment are young rolnicy, companies in the midst of restructuring, and companies that specialize in the warzywnictwie, the ogrodnictwie, and the sadownictwie.
 • EurLex-2, a result of which all of the omitted services are restricted to doogrodnictwa and sadownictwa.
 • Young rolnicy, gospodarstwa in the midst of restructuring, and gospodarstwa specializing in warzywnictwa, ogrodnictwa, and sadownictwa will be treated as a matter of first priority, according to the plan.
 • Education and training services in the form of courses, workshops, and conferences in the fields of agriculture, forestry, and fisheries; technology for uprooting crops; and the application of environmental protection and wildlife protection tools and techniques.

Education and training in the form of courses, seminars, and conferences in the fields of agriculture, horticulture, and fruit farming, gardening technology, the use of plant protection goods, and the use of fertilizerstmClassification Academic and technological services associated with zogrodnictwem, sadodictwem, and irolnictwem The domains of gardening, horticulture, and agriculturetm are the focus of this research and design.

 • Ilenictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, ilenictwa, doradztwo, podstawowe gardening, horticulture, and forestrytmClassification of advice Chemical products for use in agriculture, sadownictwa, and irolnictwa A class of chemicals that are used in gardening, horticulture, and agriculture.
 • Horticulture, vegetable, fruit, and wine cultivation are all measured in points.
 • 9 – rodek: ogrodnictwo, uprawa warzyw, sadownictwo, and uprawa winoroli: ogrodnictwo, uprawa warzyw, and uprawa winoroli EurLex-2 is the European Union’s legal framework for horticulture, vegetable, fruit, and wine production.
 • Agriculture, vegetable, fruit, and wine production are some of the points to consider.
 • EurLex-2 Class 44tmClass 44Agricultural, fruit farming, and gardening services are included in the category of services that are associated with the operation of a rolnictwa, a downictwa, or an orchard.
 • 15 rozporzdzenia (WE) nr 1857/2006 dla dotacji z In line with Article 15 of Regulation (EC) No 1857/2006, horticulture, vegetable, fruit, and wine cultivation will be eligible for a grant of up to 80% of the total cost of the measures.
You might be interested:  Rośliny Na Dzień Babci I Dziadka

gminny podatek gruntowy will be reduced in order to promote the fundamental value of grunts used for upkeep of roads, ogrodnictwo, placówki For land used for agriculture, horticulture, plant breeding stations, orchards, and forestry, the county land tax will be reduced toper mille of the taxable basic value.j41) rolnictwo, lenictwo, uprawa winoroli, ogrodnictwo, sadownictwo iwarzywnictwo, szkókarstwo, wszelkie gospodarstwa pozyskujce Agribusiness, forestry, viticulture, horticulture, fruit and vegetable farming, tree nurseries, and all operations that obtain plants and parts of plants through the use of natural forces, including freshwater fishing, fish farming in ponds, fish breeding for freshwater fishing and for fish farming in ponds, apiculture, migratory sheep farming, and seed growing;EurLex-2.

Forum Ogrodnicze Oaza : Topic: Mały słownik ogrodnika

It is believed that Hel is associated with Chelaty-Zwizki chemicznew, which are in a minor degree. These chemicals have complicated chemical structures (for example, the most widely used EDTA is a kwas etylenodiaminotetraoctowy), but they are capable of forming long-lasting reactions with metal cations (for example, Fe+2, Fe+3, Zn+2, Cu+2) when combined. They have a distinctive quality in that they have excellent water floatation, but they also have a mild depressive disorder, which is related to the fact that their zwizki do not float in the water.

 • The development of chlorozato choroba rolin as a result of a lack of chlorofilu is characterized by the presence of a lilac ring.
 • The presence of wapienna chloroza on glebs with a zasadowy odczynie is caused by the passage of elaza in conjunction with the formation of zwizki that are difficult to przyswajajalne for roelin, if not completely unavailable to them.
 • S.
 • Chocho is one of the most difficult to depict when looking at it through a camera lens, and at the same time it is one of the most difficult to depict when looking at it through a lens.
 • This fungicyd is formed as a result of the reaction between wodorotlenku and siarczanem, and it is known as bordoska.
 • A total of 0.11 kg of wapna palona should be zgassed in water and then increased to 10 L of water.
 • A few days before the start of the construction of the siarczanu, miedzi wlewa itself into the wapiennego mleka, causing a loud squeaking sound.
 • The following are examples of miotato:1)Richly varying degrees of skupienia of non-normally rozwinitych pdów, which are nadmiernie zagszczone, and skarowaciae.
 • Occasionally, czarcie mioty, after being zaszczepienie and rozmnoene, provide the beginning of a new odmianie of drzew ozdobnych.
 • They are not need to come from the human szkielet.
 • An example of this is a kilkucentymeter-long piece of peka dziczka that is attached to a zokulizowany (zaszczepiony) eye of odmiany that is not slachetnej in nature.

There is no connection between the quality of the material and the quality of the kpiel. This is the percentage of a given gatunk’s nasion that is wyksztacony, healthy, and not uszkodzony in the currently being investigated nasion problem.

Ogólne pojęcia związane z ogrodnictwem w języku angielskim

architektura krajobrazu landscape gardening
bujny lush
bylina perennial
czynnik factor
deszcz rain
drzewo tree
efekt cieplarniany greenhouse effect
energia pływów tidal energy
energia słoneczna solar energy
dziedziczne (inf., genetyka) hereditary
gatunek species
gnojówka manure tea
gleba soil
globalne ocieplenie global warming
hartowanie roślin hardening off
hodowla roślin plant breeding
inhibitor wzrostu growth inhibitor
kiełkowanie germination
klon clone
krajobraz landscape
kultura tkankowa tissue culture
kzyżowanie crossing
kzyżowanie syn. hybridization
kwaśny deszcz acid rain
kwiaciarstwo floriculture
kwiat flower
kwiatostan inflorescence
kwitnienie inflorescence
kwitnienie in flower
las forest
lato summer
łąka meadow
łodyga stem
materiał genetyczny genetic material
Matka Natura Mother Nature
mieć talent do ogrodnictwa green fingers
mikrorozmnażanie micropropagation
miłośnik ogrodów garden-lover
mokry wet
nasiono seed
nawożenie, zobacz też zapłodnienie fertilization
obfity lush
obornik manure
ogrodnictwo horticulture
okulizacja budding
owoc fruit
paliwa kopalne fossil fuels
pierwiastki śladowe trace elements
płytki, płytkie shallow
podział np. rośliny division
ponowne kwitnienie rebloom
potomek, r. potomna descendent
potomstwo offspring
powietrze air
preria, łąka prairie
przechowywanie storing, storage
przesadzanie transplanting
ptak bird
pustynnienie desertification
rosnąć grow
roślina plant
roślina dwuletnia biennial
roślina iglasta coniferous
roślina liściasta deciduous
roślina ozdobna ornamental plant
roślina roczna annual plant
roślina wieloletnia perennial / perennial plant
roślina zimozielona evergreen
rozmnażanie bezpłciowe asexual propagation
rozmnażanie bezpłciowe syn. vegetative propagation
rozmnażanie płciowe sexual propagation
rozmnażanie płciowe syn. seed propagation
rozmnażanie przez odkłady layering
rozmnażanie roślin plant propagation
sadownictwo pomology
sadzonka cutting
sadzonki cuttings
sadzonki korzeniowe root cuttings
sadzonki liściowe leaf cuttings
sadzonki pędowe stem cuttings
sadzonki z piętką heel cuttings
siewka seedling
skażenie pollution
składniki odżywcze nutrients
spoczynek dormancy
suchy dry
surowe, niekorzyste (warnuki) harsh (conditions)
susza drought
szkółka roślin nursery
temperatura temperature
tlen oxygen
skaryfikacja scaryfication
stopa (jednostka miary) feet
stratyfikacja stratification
szczepienie grafting
średnio, średni, średnie avarage
światło light
topnieć to melt
uprawa culture
uprawianie cultivation
warunki conditions
warzywo vegetable
warzywnictwo olericulture
wiatr wind
wieczniezielone evergreen
wilgotny, wilgotne, wilgotna moist
wilgotność moisture
wilgotność syn. humidity
wilgotny moist
wymagania requirements
wymarły extincted
wyprosotowany erect
wzniesiony erect
zamrażanie freezing
zanurzanie immersing
zagrożone endangered
zaopatrzenie suply
zapłodnienie, zobacz też nawożenie fertilization
zbiory harvest
zboże cereal
zdolny np. do wykiełkowania viable
ziemia ground
zraz scion
zwalczanie szkodników pest control
żniwa harvest

*Do not mention the predimku before the wyrazami: a, an, and the:) The following resources were used: Google Translate, OXFORD Advanced Learner’s Dictionary

K

Kategorie gleb Kategorie agronomiczne gleb ustalono w (IUNG-PIB) w oparciu o skład granulometryczny (uziarnienie) na podstawie informacji zawartej na mapach glebowo-rolniczych w skali 1:5000.Kategorie glebowe o różnej podatności na suszę
I – Bardzo lekka- bardzo podatna piasek luźny – plpiasek luźny pylasty – plppiasek słabo gliniasty – pspiasek słabo gliniasty pylasty – psp
II – Lekka- podatna piasek gliniasty lekki – pglpiasek gliniasty lekki pylasty – pglppiasek gliniasty mocny – pgmpiasek gliniasty mocny pylasty – pgmp
III – Średnia– średnio podatna glina lekka – glglina lekka pylasta – glppył gliniasty – płgpył zwykły – płzpył piaszczysty – płp
IV – Ciężka– mało podatna glina średnia – gsglina średnia pylasta – gspglina ciężka – gcglina ciężka pylasta – gcppył ilasty – płiił – iił pylasty – ip
Mapę kategorii glebowych przedstawiona jest na stronie Systemu Monitoringu Suszy glebowej w Polsce
Kryteria nawadniania roślin Zwiększenie efektywności wykorzystania wody do nawadniania wymaga wprowadzenia do praktyki precyzyjnych metod wyznaczania potrzeb wodnych roślin. Termin nawadniania roślin może być wyznaczany na podstawie kryteriów roślinnych, glebowych lub klimatycznych.Kryteria roślinne – w tym przypadku potrzeby nawadniania ustalamy na podstawie parametrów odzwierciedlających stan fizjologiczny roślin (stan uwodnienia tkanek). Prace badawcze koncentrują się tu na rozwoju urządzeń mierzących zmiany rozmiarów organów roślinnych (średnicy pędów, grubości blaszki liściowej), temperatury powierzchni roślin czy intensywności przepływu wody przez tkanki przewodzące. Z uwagi na ograniczenia tych metod (konieczność precyzyjnej kalibracji czujników, interpretacja odbieranych sygnałów), zastosowanie tego rodzaju rozwiązań w praktyce ogrodniczej na większą skalę jest nadal ograniczone.Kryteria glebowe – termin nawadniania ustalany jest na podstawie pomiaru wilgotności lub potencjału wodnego gleby/podłoża. Ze względu na niejednorodność materii wbrew pozorom prawidłowy pomiar wilgotności gleby jest utrudniony. Sondy pomiarowe wymagają kalibracji do określonego rodzaju gleby/podłoża. Konieczna jest także znajomość charakterystyki gleby/podłoża w celu określenia zapasu wody dostępnej dla roślin.Kryteria klimatyczne – oparte są na założeniach, że zużycie wody determinowane jest przebiegiem pogody i fazą rozwojową roślin. Celem prac badawczych prowadzonych w tej grupie tematycznej jest rozwój modeli matematycznych służących do wyznaczania potrzeb wodnych roślin na podstawie przebiegu pogody. Obecnie coraz bardziej jest popularne posługiwanie się pojęciem ewapotranspiracji wskaźnikowej (referencyjnej, ETo), która określa zdolność atmosfery do wywołania parowania wody z powierzchni pokrytej roślinami niezależnie od ich rodzaju i poziomu uwilgotnienia gleby. Czynniki wpływające na wysokość ETo to warunki meteorologiczne to radiacja słoneczna, temperatura powietrza, niedosyt wilgotności powietrza i prędkość wiatru. Oddziaływanie szaty roślinnej na proces parowania jest określane za pomocą tzw. współczynników roślinnych (k), których wartość jest charakterystyczna dla określonego gatunku i zmienia się w poszczególnych fazach rozwojowych rośliny w okresie wegetacyjnym.

słownik botaniczny i ogrodniczy

A.A. Fedorow, M.E. Kirpicznikow and Z.T. Artjuszenko (eds. ), 1956-79 — Atlas po opisatjelnoj morfologii wysszich rastjenii (Atlas of Observational Morfology of Wysszich Rastjenii) J. Futák and L. Bertová (eds.), 1966 — Fló An illustrated dictionary of plant words, published by Beentje H. in 2010 — The Kew Plant Glossary Szweykowska, A., Szweykowska, J. (red. ), 2003 — Szweykowska, A., Szweykowska, J. (red. ), 1976 — Botanika. The Roliny of Poland, Volumes I and II. Szafer, W., Kulczyski, St., Pawowski, B., et al., 1993 — Flora Europaea, Volume 1, Psilotaceae to Platanaceae p.523; Pawowski, B., 1956 — Flora Tatr, Roliny Naczyniowe, Tom 1; Seneta, W., 1987 — Drze Currently, you are not logged in — please view the okrojone, zoomed-in version of the atlas — please log in (click on the icon in the upper right corner of each page).

Contact us via our contact form.

Link to this page using the following code (as an example, modify the following link’s text to suit your needs): a href=”sownik botaniczny I ogrodniczy – Atlas rolin Polski atlas-roslin.pl /ata”>sownik botaniczny I ogrodniczy By using this website, you agree to the use of cookies.

—a lot more information

Uprawa roślin. Ogrodnictwo. Warzywnictwo. Sadownictwo

 • You are now in the following position: The main page
 • Ksiki
 • Technika
 • Informatica
 • Przemys
 • Rzemioso
 • Strona górna. It is rolnictwo
 • It is rolnictwo. It is gospodarstwo rolne. Uprawa rolin
 • Lenictwo
 • Rolin. Ogrodnictwo, Warzywnictwo, Sadownictwo
 • Ogrodnictwo, Warzywnictwo, Sadownictwo
 • Promocja WyprzedaNowo BestsellerPolecane
 • Promocja WyprzedaNowo BestsellerPolecane

Projekt Rośliny

 • BestsellerPolecane
 • Promocja WyprzedaNowo BestsellerPolecane
 • Promotion WyprzedaNowo BestsellerPolecane

Co gdzie rośnie

 • Promocja WyprzedaNowo BestsellerPolecane
 • Promocja WyprzedaNowo BestsellerPolecane

Bioogród

 • The phrase “Promocja WyprzedaNowo” BestsellerPolecane is synonymous with “Promocja WyprzedaNowo” BestsellerPolecane
 • “Promocja WyprzedaNowo” BestsellerPolecane” is synonymous with “Promocja WyprzedaNowo” BestsellerPolecane
 • “Promocja WyprzedaNowo” BestsellerPolecane

Rok w ogrodzie

 • Promotion of the Newest BestsellerPolecane
 • Promotion of the Newest BestsellerPolecane
 • Promotion of the

Krótki słownik pojęć ogrodniczych cz.1 – od A do K

Ogrodnictwo is a gratifying pastime that many people like. When we begin to go further into this world, she becomes increasingly engrossed in us. What’s more, it has the ability to quickly pique the interest of even the most innocuous of gardeners. It is thus necessary to become acquainted with the fundamental concepts with which we will almost certainly come into contact. In this section, we’ll go through the terms in the alphabet from A to K. A It is an inconspicuous piece of pielgnacyjne work that is done on the trawniks.

Due to the nakuwanie of ziemi, she becomes more rozluniona and also becomes more dimly lit.

Alpinarium – is a man-made environment in which górskie, and even alpejskie, roliny are being cultivated.

B For the purpose of this article, “bylina” refers to a long-lived white rose, specifically one that ages slowly and develops white spots on its leaves over time.

The use of bieleniedrzew owocowych is a type of pielgnacyjny zabieg that is based on the use of a specific bia substancj to prevent pnia from becoming nadmiernie as a result of the actions of soneczny promieni.

C Chlorofil is an incandescently colored barwnik that is essential in the process of photosynthesis.

Chloroza is a term that refers to something that is related to chlorofile.

It is possible that the chorobowym objawem will be yellow or white plamy.

Dendrologia is a significant branch of botany, within which drzewa and krzewy are included.

It is also known as E Epifit, which is characterized by its innaczej porola, roliny rosnace one over the other, and the use of them as an antidote to other diseases.

Entomologia is a branch of science that is mostly concerned with owads.

They have been studied in terms of morphology, elaboration, and so on.

F Infection with Fuzarioza is caused by a grzyb from the Fusarium genus of bacteria.

For example, widniecie and zasychanie lici are two of her objaws.

G kosz made of metal siatki and placed in the center of the ksztat of the prostopadocianu.

It is used as a construction feature in areas where a czci wspierajcej ziemi na zboczu or pochyleniu terenu can play a role in the formation of an oporowy wall, such as a zoo.

Grono is a rodzaj of kwiatostanu in the Rolin area.

We may find examples of this type of kwiatostanu in places like ubin or Konwalii, for example.

It’s possible to have selektywne activities, but it’s not likely.

Among the products made using this process are warzyw and kwiats, which are both used in the food industry.

The inspekt is constructed of drewnianej ramy and przeszklonych cian, and it is equipped with an otwieranym oknem that is required for evening use.

Inkrustacja is a method of easing the pain of nasion by removing their dawk of nawozów and rolin-protecting substances, so making their kiekowanie and siewek development easier.

They do not require a long period of jarowizacji, which is the period of time spent at low temperatures, such as roliny ozime.

Jagodnik — a place of business where jagodowe roliny, such as borówka, and other similar structures grow.

It has a czstek structure that is owalnych, lekkich, and porowatych.

On the roiling powierzchni rolin, there is a kutykula – a warstwa cieniutka (which does not appear on the roiling powierzchni). She exposes the aciny of the komorki epidermy. It performs protective functions and protects the rolin from being harmed by unwelcome water intrusion.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *