Środki Ochrony Roślin – 91 Artykułów Na Ten Temat

Contents

L_2010058PL.01000501.xml

9.3.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 58/5

On the 8th of March, 2010, the European Parliament passed Directive 2010/15/UE, which amends Directive 91/414/EWG in order to include fluopikolidu as a czynnej substance (a linguistic distinction that is significant to the European Organic Grocery Industry). In accordance with the Treaty on the Functioning of the European Union, the Commission of the European Communities (KOMISJA EUROPEJSKA) takes note of the Directive 91/414/EWG of the European Parliament and of the Council of the European Communities (EWG) of 15 July 1991 on the introduction of measures for the protection of rhinoceros horns(1), in particular the provisions of Article 6 of the Treaty on the Functioning of the European Communities (EWG), and takes note of the following:

(1) Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w dniu 7 maja 2004 r. Zjednoczone Królestwo otrzymało od Bayer CropScience wniosek o włączenie substancji czynnej o nazwie fluopikolid do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji 2005/778/WE(2)potwierdzono, że przedłożona dokumentacja jest „kompletna”, tzn. uznano, iż zasadniczo spełnia ona wymogi dotyczące danych i informacji przewidziane w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG.
(2) Wpływ tej substancji czynnej na zdrowie człowieka i środowisko naturalne został poddany ocenie zgodnie z przepisami ustanowionymi w art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do zakresu zastosowań proponowanych przez wnioskodawcę. W dniu 12 grudnia 2005 r. wyznaczone państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy przedłożyło projekt sprawozdania z oceny.
(3) Sprawozdanie z oceny zostało zweryfikowane przez państwa członkowskie i EFSA i przedstawione Komisji w dniu 4 czerwca 2009 r. w formie sprawozdania naukowego EFSA poświęconego fluopikolidowi(3). Sprawozdanie to zostało zweryfikowane przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowane w dniu 27 listopada 2009 r. w formie sprawozdania z przeglądu dotyczącego fluopikolidu, opracowanego przez Komisję.
(4) Jak wykazały różnorodne badania, można oczekiwać, że środki ochrony roślin zawierające fluopikolid zasadniczo spełniają wymogi określone w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) oraz w art. 5 ust. 3 dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniu z przeglądu. Należy zatem włączyć fluopikolid do załącznika I do wymienionej dyrektywy w celu zapewnienia we wszystkich państwach członkowskich możliwości udzielania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną zgodnie z przepisami tej dyrektywy.
(5) Bez uszczerbku dla tego ustalenia należy uzyskać dalsze informacje na temat pewnych szczegółowych kwestii. Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że włączenie substancji do załącznika I może być uzależnione od spełnienia określonych warunków. W odniesieniu do fluopikolidu właściwe jest, aby powiadamiający przedstawił dalsze informacje o oddziaływaniu metabolitu M15 na wody gruntowe.
(6) Nie naruszając określonych w dyrektywie 91/414/EWG zobowiązań wynikających z włączenia substancji czynnej do załącznika I, państwom członkowskim należy dać sześć miesięcy, licząc od daty włączenia, na dokonanie przeglądu istniejących zezwoleń tymczasowych dotyczących środków ochrony roślin zawierających fluopikolid w celu spełnienia wymogów ustanowionych w dyrektywie 91/414/EWG, w szczególności jej art. 13, oraz stosownych warunków określonych w załączniku I. Państwa członkowskie powinny zastąpić istniejące tymczasowe zezwolenia zezwoleniami pełnymi, wprowadzić do nich zmiany lub wycofać je zgodnie z przepisami dyrektywy 91/414/EWG. W drodze odstępstwa od powyższego terminu, należy przyznać więcej czasu na przedłożenie i ocenę pełnej dokumentacji wyszczególnionej w załączniku III dla każdego środka ochrony roślin i każdego zamierzonego zastosowania, zgodnie z jednolitymi zasadami ustanowionymi w dyrektywie 91/414/EWG.
(7) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 91/414/EWG.
(8) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

NINIEJSZ DYREKTYWA PRZYJMUJE NINIEJSZ: Zmiany in accordance with the zacznikiem do niniejszej dyrektywy 91/414/EWG are implemented in Artyku 1W of the zaczniku I to the 91/414/EWG. Pastwa czonkowskie przyjmuj I publikuj, najpierw do 30 listopada 2010 r., przepisy ustawowe, wykonawcze, I administracyjne, niezbdne do wykonania drugiej dyrektywy. Artyku 2Pastwa cz The text of these statutes, as well as a table of correlations between them and the most recent dyrektywa, were sent to the Commission without delay.

The provisions of the Constitution approved by the Council of the United States of America provide for the linking of a state to a lower-level dyrektyw or the linking of a state to a lower-level dyrektyw to the public domain.

In accordance with Directive 91/414/EWG, national governments may, in the event of a need, amend or repeal existing regulations governing the use of fluopikolid as a contaminant in drinking water, with effect from the 30th of April 2010 to the 30th of April 2010.

B), C), D), and E of the European Union is determined on the basis of the highest level of public opinion. Following the completion of these czonkowskie ustale, the following will occur:

a) w przypadku środka zawierającego fluopikolid jako jedyną substancję czynną, w razie potrzeby zmienią lub wycofają zezwolenie najpóźniej do dnia 30 listopada 2011 r.; lub
b) w przypadku środka zawierającego fluopikolid jako jedną z kilku substancji czynnych, w razie potrzeby zmienią lub wycofają zezwolenie do dnia 30 listopada 2011 r. lub w terminie określonym dla takiej zmiany lub wycofania we właściwej dyrektywie lub dyrektywach włączających odpowiednią substancję lub substancje do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, w zależności od tego, która z tych dwóch dat jest późniejsza.

From the 1st of April in the year 2010, the Niniejsza Dyrektywa enters the world. This article’s fifth section is dedicated to the Czonkowskies, or Polish-speaking countries. The event took place on the 8th of March in Brukseli. In the words of the Commission 1. José Manuel BARROS, Chief of StaffDz.U. L 230 of the 19th of August, 1991, s. 1. (2)Dz.U. L 293 z 9.11.2005, s. 26; Dz.U. L 293 z 9.11.2005, s. (3)ECSB Technical Report (2009) 299, 1, Conclusion on the peer evaluation of the pesticide risk assessment of the active chemical fluopicolide (EFSA Technical Report (2009) 299, 1).

(European Food Safety Authority (EFSA) Scientific Report No.

1, Wnioski z przegldu w ramach oceny zagroe stwarzanych przez pestycydy, dotyczcej substancji czynnej fluopikolidu, dotyczcej substancji czynnej fluopikolidu (sfinalizowano: 4 czerwca 2009 r.).

The following new position has been added at the end of the table:

Nr Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne Nazwa IUPAC Czystość(1) Data wejścia w życie Data wygaśnięcia włączenia Poszczególne przepisy
„303 FluopikolidNr CAS239110-15-7Nr CIPAC 787 2,6-dichloro-N- benzamid ≥ 970 g/kgZanieczyszczenie toluenem nie może przekroczyć 3 g/kg w materiale technicznym. 1 czerwca 2010 r. 31 maja 2020 r. CZĘŚĆ AZezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze fungicydu.CZĘŚĆ BW celu wprowadzenia w życie ujednoliconych zasad zamieszczonych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego fluopikolidu, w szczególności jego dodatki I i II, ukończonego przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt dnia 27 listopada 2009 r.W ramach ogólnej oceny państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na:
ochronę wód gruntowych w przypadkach, w których substancja czynna jest stosowana w regionach o niestabilnych warunkach glebowych lub klimatycznych,
możliwość transportu powietrznego na dalekie odległości.
Warunki zezwolenia obejmują środki zmniejszające ryzyko oraz w miarę potrzeby wprowadza się programy monitorujące w celu sprawdzania potencjalnego nagromadzenia i narażenia w strefach podatnych na zagrożenia.Państwa członkowskie, których to dotyczy, zapewniają dostarczenie Komisji przez powiadamiającego dodatkowych informacji o oddziaływaniu metabolitu M15 na wody gruntowe, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2012 r.”

(1)The remaining specific data concerning the identification and speciation of czynnych substances may be found in the sprawozdanie from which this article was derived.

Zezwolenie na wprowadzanie środka ochrony roślin

1. Additional specific data concerning the identification and speciation of czynnic substances may be found in the sprawozdanie from which this document was derived. 2.

Jak załatwić sprawę

It is possible to get the following results:

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

In accordance with Article 33 of the Treaty on the Functioning of the European Parliament and the Council of Europe and the Council of Europe and the Council of Europe and the Council of Europe and the Council of Europe and the Council of Europe and the Council of Europe and the Council of Europe and the Council of Europe and the Council of Europe and the Council of Europe and the Council of Europe and the Council of Europe and the Council of Europe and the Council of Europe and the Council of Europe and the Council of Europe and the Council of Europe and the Council of Europe The wniosek has been rozpatrywany by the czonkowskie pastwo that was proposed by the wnioskodawcy; it is possible that other czonkowskie pastwo from the same strefy will agree to have it rozpatrywany as well.

The czonkowskie pastwo, which receives and processes the wniosek, notifies the wnioskodawcy of this.

The czonkowskie pastwa, in which a wniosek may be rozpatrywany, are divided into three sections, each of which is specifically designated at the time of the submission of the wniosek (centralne, pónocne, and poudniowe).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Prior to the completion of work associated with the introduction of a new mechanism for the protection of roelin (the process of obtaining a permit may take up to 18 months).

Gdzie załatwisz sprawę

Ministry of Labor and Social Development, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, Poland

Co zrobić krok po kroku

An individual interested in bringing an animal welfare law into effect submits a request for the issuance of a certificate of compliance, either on his or her own initiative or with the assistance of a representative of a recognized organization, to the Ministry of Rolnictwa and Regional Development – Department of Human Rights and Animal Welfare. In the wniosku, the petitioner names the Czonkowskie Pastwo, which will be responsible for resolving his petition. Whenever a request for the issuance of a permit for the introduction of rodka into the food supply in any setting, including but not limited to szklarnia, zabiegów rozbiorczych, pustych magazynach, or nasienny zapraw is made, one of the constituent countries that responds to the request is identified as one of the czonkowskie countries that respond to the request.

Dokumenty

1.Application for a decree authorizing the introduction of a rod for the protection of roelin into the obrotu

Pobierz:
 • Instrukcja wypeniania wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzanie do obrotu rodka ochrony rolin DOCX
 • Instrukcja wypeniania wniosku o wydanie zezwolenia na wprowad Wzór wniosku o zezwolenie na wprowadzanie rodka ochrony rolin do obrotu DOCX
 • Wzór wniosku o zezwolenie na wprowadzanie rodka ochrony rolin do obrotu DOCX
 • W
Dokument możesz złożyć jako:

A wniosek in the case of rejestractii strefowej – tryb art. 33 rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) NR 1107/2009 from the 21st of February 2009 about the introduction of measures for the protection of roelin and the abolition of Directives 79/117/EWG and 91/414/EWG. A wniosek contains the following elements:a) a list of people who are interested in using the tool in each of the strefs listed in the zaczniku I, as well as in the countries where the wnioskodawca has submitted the request or intends to submit the request;b) a proposal from a country from which the wnioskodawca is seeking feedback on the wniosek In the case of a request for permission to use nasion in szklarnia, as a tool for rescuing people from burning buildings, storing goods in warehouses, and executing judicial proceedings, only one central government proposes that the request be granted, taking into consideration all relevant factors.

In this case, the wnioskodawca sends the document to the next-to-last-placed czonkowskie pastwem, based on the fact that the document is incomplete, skrócone, or complete, as specified in Art.

in stosownych przypadkach;c) kopi wszelkich zezwole, ju udzielonych dla tego rodka ochrony rolin w pastwie czonkowskim;d) kopi stanowiska, oceniajca równowano, o któremu mo 4.Project etykiety rolin ochrony rolin ochrony rolin

Dokument możesz złożyć jako:

This is a project etykiety of the Rolin Ochrony Rodek, which is being written in the Polish language, and from which this rodek will be introduced into the obrotu on the territory of the Republic of Poland. It is necessary to submit the document in both paper and electronic formats (preferowany MS Word). 12.Proposal in the matter of the most extreme dopuszczalne poziomu of current conditions (NDP)

Dokument możesz złożyć jako:

This is a project etykiety of the Rolin Ochrony Rodek, which is being written in the Polish language, and from which this rodek will be introduced into the obrotu on the territory of the Republic of Poland (Polish: Rolin Ochrony Rolin Rodek).

It is necessary to submit the document in both paper and electronic formats (preferowany MS Word). Twelve-page document addressing the issue of the most extreme permissible level of posiostaoci (NDP)

Dokument możesz złożyć jako:

It may be necessary in the event that the wnioskodawca or penomocnik does not have a place of business or a place to live on the RP’s territory. Wnioskodawca zacza wniosku do wnioskodawca:

 • Document defining the legal status of a wnioskodawcy, document defining the legal form of a wnioskodawcy, and a list of individuals authorized to represent a wnioskodawcy (np. odpis z KRS lub inny odpowiednik). In the event that a document has already been submitted to MRiRW, there is no possibility of resolving this issue
 • Nonetheless, it is necessary to indicate when and in relation to which postponement this occurred. Wniosek w sprawie uznania kopii przedoonych dokumentów za zgodne z oryginaami przedstawiany jest wycznie w forma papierowej
 • Wniosek w sprawie uznania kopii przedoonych dokumentów za zgodn Wnioskodawca lub penomocnik, którzy nie poszukuj siedziba lub miejsca zamieszkania na terytorium RP, skada si w oryginale w forma papierowej wnioskodawca lub penomocnik, którzy nie poszukuj siedzib Complete and detailed documentation for each and every cyanogenic substance, sejfner, and synergistic mixture used in the notified mechanism of roelin protection (in either the Polish or the English language)
 • In the case of samokontrol, the wniosku form is not an official document, and it is only available in paper format.

Termin

Prior to the completion of work associated with the introduction of a new mechanism for the protection of roelin (the process of obtaining a permit may take up to 18 months).

Weryfikacja formalna dokumentów

The Ministry of Rolnictwa and Rozwoju Wsi checks the completeness of documents and the accuracy of data included in those documents before approving them. The Minister of Justice investigates whether:

 • A proper response has been received, and it has all of the necessary zaczniks
 • The issues of restitution and potential compensation have been resolved. In the event that necessary payments are not made, the minister specifies a deadline for their completion (od 7 do 14 dni). In the event that the opata is not received within the specified time period, the situation will be left without resolution.

If an application does not meet the requirements of the formal process, the minister may order a company to remove any deficiencies within six months of the date of the application’s receipt (Article 37, Regulation of the European Parliament and the Council of the European Union and the Council of Europe (WE) Nr 1107/2009). Following the removal of inconsistencies from documents, a formal weryfikacja is conducted. The failure to provide a response within the time frame specified in the wezwaniu results in the case being deemed closed without further investigation.

Wystąpienie o opracowanie oceny lub uwag do dokumentacji

Minister Rolnictwa I Rozwoju Wsi may be summoned to a wnioskodawcy-initiated podmiotu upowanionego or to the Commission for the Protection of Human Rights and the Environment for the purpose of obtaining an opinion or directing attention to a document that has been submitted in response to a request for information. If the wnioskodawca does not specify a particular committee or organ, the Minister of Rolnictwa and Rozwoju Wsi will conduct a vote. When certain ratings or recommendations are received, an automated report is generated, which is then forwarded to other countries for consideration, which are identified in the request as the countries in which the request is being considered.

Termin

In the span of six months.

Oczekiwanie na opinie państw członkowskich dotyczące przedstawionej oceny

In accordance with Article 36 of the Treaty on the Functioning of the European Union and the Council of Europe (WE) Nr 1107/2009, the Ministry of Labour and Social Policy of the Republic of Poland has forwarded to other member states who had requested it in a letter a roboczy report based on completed evaluations with a request for the submission of any additional comments that should be taken into consideration during the evaluation process and prior to the publication of the final version of the report.

Termin

In the span of six weeks.

Wydanie zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu

The Minister of Rolnictwa and Rozwoju Wsi, who represents the government that filed the wniosek, has released the final version of the report – an assessment of the wniosek’s request for the issuance of a decree directing the introduction of a rod of animal protection into the food supply. In the event of a positive assessment of the wniosk, the Minister of Rolnictwa and Rozwoju Wsi will provide permission for the introduction of a roelin protection device into the market. Articles 31 and 32 of the European Parliament and the Council of Europe (WE) Nr 1107/2009 (WE) of the 21st of February 2009 governing the introduction of measures to ensure the protection of roelin, as well as implementing Directives 79/117/EWG and 91/414/EWG, respectively, are set forth in detail.

A zezwolenie or a decision on the revocation of a zezwolenie is forwarded to the wnioskodawcy as well as to those who have been notified by the wniosek of the countries in which the wniosek was forwarded.

Dokumenty

1.Motivation for the introduction of the Rolin chrony rod into the obrotu

Dokument otrzymasz jako:

Articles 31 and 32 of Regulation (EU) No 1107/2009 (WE) of the European Parliament and the Council (EU) of 21 February 2009 (EU) on the introduction of measures to protect the environment and the implementation of Directives 79/117/EWG and 91/414/EWG on the protection of wildlife and the preservation of natural habitats are set out in detail.

Ile zapłacisz

In accordance with the Minister of Labor and Social Development’s Order of the 12th of July, 2013 in the area of opatza czynnoci in the areas of zatwierdzania czynnych substances, sejfnerów, and synergetyków, as well as czynnoci in the areas of zezwole na wprowadzanie rodków The amount of compensation for the completion of tasks on the basis of a request or documentation is unrelated to whether the tasks are completed in Polish or in Polish and English.

Occupation for the filing of a petition for the issuance of a decree authorizing the introduction of a rod of animal protection into the workplace in the amount of:

 • If the Rzeczpospolita Polska is a czonkowskie pastwe, it fulfills the following functions as a sprawozdawcy:
 • 8600 z for the completion of tasks on the basis of a written request or documentation submitted in the Polish language
 • 10750 z for the completion of tasks on the basis of written requests or documentation submitted in both the Polish and the English languages
 • Assuming Rzeczpospolita Polska is the central government, to which a wniosek was addressed, but in which the role of sprawozdawcy is not fully delegated:
 • 5600zl for the completion of tasks on the basis of written requests or documents submitted in both Polish and English
 • 4500zl for the completion of tasks on the basis of written requests or documents submitted in both Polish and English
 • 4500zl for the completion of tasks on the basis of written requests or documents

The size of the payment does not affect the amount of money paid for goods and services (VAT). Payments must be sent into the bank account of the Ministerstwa Rolnictwa I Rozwoju Wsi with the tytu wpaty clearly shown. The establishment of a penomocnik If you wish to represent a cipenomocnik, keep in mind the steps you must do in order to do so, as well as the amount of money you must pay in order to do so (17 zlotys) in order to do so. In no case will you be charged for the penomocnictwo, which may have been performed on your behalf by your wife, your mother, your children, your family or your whole family.

When spending time outside of the country, notify the penomocnictwo and submit a dowód zapaty opaty skarbowej (17 z) to the penomocnictwo’s representative in Dorczei, Poland.

Ile będziesz czekać

The primary deadline for completing the procedure is 12 months from the date of receipt of the notification. In the event that there is a delay in the delivery of further information, the deadline may be extended by a maximum of six months. In some cases, the deadline for filing a complaint may be different, as indicated by art. 37 of the Treaty on the Functioning of the European Union and the Rady (WE) Nr 1107/2009, which came into effect on the 21st of June 2009 and dealt with the introduction of measures to protect animal welfare and the abolition of Directives 79/117/EWG and 91/414/EWG.

Jak możesz się odwołać

If you do not agree with the decision of the Minister of Labor and Social Development, you should file a wniosek requesting a prompt resolution of the situation. You may also file a complaint with the court for a decision made without prior notice (i.e., without submitting a request for a definite resolution of the dispute). You have 14 days to file a complaint or file a counter-complaint, counting from the date of the decision’s issuance.

Warto wiedzieć

Wnioskowanie wycofanie Prior to the issuance of a certificate of authorization for the introduction of a roiling safety device into the obrotu, the petitioner may withdraw his or her objection. The fact that you have decided to postpone your decision in this case, as well as the possibility of you later filing a formal complaint, along with all of the consequences (for example, the possibility of you filing a formal complaint and expecting it to be resolved) is a red flag. Rolin health-care products are being sold to the public by the state’s agency nabywcy.

Czy ta strona była przydatna?

 • Regulations dated 8 March 2013 concerning the use of roelin protection devices
 • Resolution of the European Parliament and of the Council of Europe (WE) dated 21 June 2009 concerning the introduction of roelin protection devices and the abolition of Directives Nos 79/117/EWG and No. 91/414/EWG
 • And Resolution of the Ministry of Labour and Social Policy dated 12 July 2013 concerning the payment of compensation for roelin protection devices.

Rozporządzenie wykonawcze 2020/1280 w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej benalaksyl, zgodnie z.

In addition, KOMISJA EUROPEJSKA, uwzgldniajcTraktato funkcjonowaniu Unii Europejskiej,uwzgldniajc rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 padziernika 2009 r. dotyczce wprow (1)Dyrektyw Komisji 2004/58/WE2wczono benalaksyl jako substancj czynn dozacznika Ido dyrektywy Rady 91/414/EWG3wczono benalaksyl jako substancj czynn dozacznika Ido dyrektywy Rad (4) Substancje czynne wycznie dozacznika 91/414/EWG uznaje si za zatwierdzone na podstawierozporzdzenia (WE) nr 1107/2009 I s one wymienione w czci Azacznikado rozporzdzenia wy (3) The prohibition on the use of a toxic substance known as benalaksyl, as defined in Article 540 of the European Union’s Framework Regulation (EU) No 540/2011, expires on the 31st of July in the year 2021.

 1. (4) In accordance with zart.
 2. In accordance with Article 6 of the European Union’s Guidelines for the Construction Industry (EU) No 844/2012, Wnioskodawca submitted an additional set of documentation.
 3. (6) W porozumieniu z pastwem czonkowskim penicym rol wspósprawozdawcy, pastwo czonkowskie penicym rol sprawozdawcy przygotowao sprawozdanie z oceny w sprawie odnow (7) The government provided more, skróconed documentation to the public’s knowledge.
 4. The Commission’s otrzymane uwagi were presented to the President.
 5. 4rozporzdzenia (WE) nr 1107/2009.
 6. In particular, it was not possible to exclude the possibility of potential zanieczyszczenia wód podziemnych istotnymi metabolitami from consideration.
 7. There were also concerns raised about the long-term risk of stawonogs not using the zwalczania mechanism for all of the representative zastosowa.

Finally, following the submission of a request by the Urzd for additional information aimed at assessing the potential risks of benaksylu in the context of hormonal dysfunction, the wnioskodawca confirmed that no additional tests or investigations will be conducted or results published in the future.

 • (10) The Commission reached out to the wnioskodawcy in order to request the submission of uwag to the Urzd.
 • This week’s Wnioskodawca showcased some of his favorite things, all of which were thoroughly examined.
 • (11) (12) As a result, it was not determined whether it was necessary to use, in addition to one or more representativeywne rolin kryteria zatwierdzenia of predetermined value in the context of one or more representativeywne rolin.
 • In connection with the above, it is not necessary to obstruct the identification of a narcotic substance such as benalaksyl in accordance with zart.
 • 1 lit.
 • (13) As a result, it is necessary to amend European Union Regulation (EU) No.
 • (14) Pastwom czonkowskim naley przyzna wystarczajcy czas na cofnie zezwole na rodki ochrony rolin zawierajce benalaksyl w ramach zezwole na rodki ochrony rol (15) If, in accordance with zart.
 • However, taking into consideration the fact that the decision on the non-update of zatwierdzenia is being made prior to the expiration of the zatwierdzenia’s statute of limitations, the new rozporzdzenie should be implemented as soon as possible after its implementation.
 • 7 rozporzdzenia (WE) 1107/2009 o zatwierdzeniu benalaksylu na podstawieart.

Rolin, Zwierzt, ywnoci, I Pasz. PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZDZENIE: In all, the new rozporzdzenie wise across the board and is widely implemented throughout all of the world’s countries. The event will take place in Belgium on the 14th of January 2020.

W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

1Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1. 1Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1. The Directive 2004/58/WE of the European Parliament and the Council of the European Communities on 23 October 2004 modifies Directive 91/414/EWG in order to include alfa-cypermetryny, benalaksylu, bromoksynilu, desmedifamu, joksynilu, and fenmedifamu as carcinogenic substances (Dz.U. L 120 z 24.4.2004, s. 26). On the 15th of July, 1991, the European Parliament passed Directive 91/414/EWG, which dealt with the introduction of mechanisms for the protection of rhinoceros’s health (Dz.U.

1).

w sprawie wykonaniarozporzdzeniaParlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 25 maja 2009 r.

L 153 z 11.6.2011, s.

The Commission (UE) adopted Regulation (EU) No 844/2012 on the 18th of March 2012, which establishes the rules necessary for the implementation of amendments to the Substances of Concern procedure in the real world, as envisaged in Regulation (EU) No 1107/2009 on the introduction of new tools for the protection of human health and the environment (Dz.U.

 1. 26).
 2. Bezpieczestwa ywnoci (European Food Safety Authority), 2019.
 3. Journal of the European Food Safety Authority (EFSA) 2020;18(1):5985, 41 pages doi:10.2903/j.efsa.2020.5985.7 The European Commission adopted Regulation (EU) No.
 4. 540/2011 in order to extend the time period for the identification of certain toxins, including beflubutamid, bentiawalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksynil, kaptan, cyjazofamid, etefon, etoksazol, fam (Dz.U.
 5. 7).
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda has signed a new version of the laws on lasing and prying, as well as a new version of the laws on judicial review. The goal of these laws is to eliminate legislative loopholes in laws dealing with wymogów known as “dyrektywy siedliskowej” and “dyrektywy ptasiej,” as well as the introduction of judicial review in this area. 10.01.2022

Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy are facing a major crisis. Following the recent revision of the rules, the poniedziakowe rozliczenie as well as the payment of wynagrodze for the month of September are now being questioned. Instead of providing assistance, the recently implemented solution has resulted in a slew of new concerns. Firms will be able to choose which policies to implement. Should these regulations be implemented by the end of the current fiscal year, employees will be required to compensate for a lack of available funds later on.

10.01.2022

Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

In a statement, the Krajowa Rada Doradców Podatkowych stated that the rozporzdzenie wydane by the Ministers of Finance and Economics on the subject of the obliczania of zaliczek na PIT “raco narusza constitutionalny porzdek.” According to the samorzd doradców, this legal act will result in the same legal and informational confusion as will be associated with the changes that will be implemented on January 1, 2022, in the taxation system.

Krzysztof Kolicki is a Polish actor and director. 10.01.2022

Rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek to legislacyjny bubel

– In the next weeks, the reimbursement of ronic in pacs that have been improperly seized as a result of the implementation of tax reform will begin, according to Piotr Müller, the government’s chief economist. The majority of private sector employees believe that this is impossible, and tax advisors warn that this is a legal black hole whose resolution would result in massive tax increases in the year 2023. Krzysztof Sobczak is a Polish actor. 08.01.2022

Wójt i radny działający w organach OSP nie straci stanowiska

As of the first day of September in the year 2022, samorzdowcy, both from gminy, powiatu, and województwa, will be able to work in the ochotniczych stray poarnych, which will carry out their governmental functions with the use of komunalne funds and without the need to hold a formal position or a formal mandate. This type of provision may be found in the statutes governing ochotniczych straach poarnych. On the other hand, it is causing concern among certain legal professionals. Robert Horbaczewski is a professional photographer.

Ustawa o legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce podpisana

In addition to cudzoziemcy legislation, the President signed a number of other pieces of legislation, the goal of which is to improve the administration of justice in the territory of the Republic of Poland, particularly in the area of zezwole na pobyt czasowy and prac, which are the most frequently udzielany rodzajem zezwole na pobyt czasowy and prac. Krzysztof Kolicki is a Polish actor and director. 04.01.2022

Wym. dla stosujących ś.o.r. / Środki ochrony roślin

In accordance with the provisions of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UN Convention on the Rights of the Child), as of the first day of September 2014, the use of integrated roelin protection became mandatory for all professional users of roelin protection. The introduction of integrowaned roilin protection into Polish law stems primarily from the provisions of Directive 2009/128/WE of the European Parliament and the Council of the European Union (Dz. Urz. UE L 309 of November 24, 2009, paragraph 71) and Directive 1107/2009 of the European Parliament and the Council of the European Union (Dz.

 • UE L 309 of November 24, 2009, paragraph 55) concerning the introduction of rodkó into the Polish legal system (Dz.
 • UE L 309 z 24.11.2009, str.
 • According to Article 35 of the United Nations Convention on the Rights of the Child, roelin protection devices must be used in such a way that they do not endanger the health of people, animals, or the environment.
 • Professionals who use rohlin-protection tools are obligated to comply with the requirements of integrowaned rohlin-protection as outlined in the rozporzdzeniu Ministerstwa Rolnictwa I Rozwoju Wsi dated 18 October 2013 r.
 • Following the recommendations of World Wide Agricultural Organization (WWAO), a rolny producer should utilize all available dziaania and methods of agrofag protection before to using chemic rolin protection to limit the use of pesticides on his crops.
 • One of the problems in is the preservation of healthy organisms as well as the establishment of conditions conducive to their survival, which in particular pertains to owadów zapylajcych and naturally occurring wrogów in pathogenic organisms (organisms with abnormal functions).
 • On the website of the Ministry of Rolnictwa and Rozwoju Wsi, metodyki for integrating animal welfare are made available to the public.
 • Their wykaz may be found in a rejestrze that can be found on the website of the Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa I Rozwoju Wsi (Biuletyn of Public Information).

One of the most important things a professional user should do before using a roiling safety device is to become acquainted with the etykieta of the device.

 • Rejestr ochrony rolin dopuszczonych do obrotu I stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi
 • Rejestr ochrony rolin dopuszczonych do obrotu I stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa I Organizer of roelin health-care resources
 • Rolnictwa I Rozwoju Wsi
 • Etykiety ochrony rodków dopuszczonych do opracowania I uywania przez Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi

The use of professional tools for roiling protection requires that users adhere to the conditions set forth in the Ministry of Rolnictwa and Rozwoju Wsi’s rozporzdzeniu dated March 31, 2014, in the area of roiling protection. These conditions include, for example, maintaining minimal distances between roiling facilities and other locations. When the wind speed does not exceed 4 m/s on an open terrain, it is possible to use roelin protection devices to keep them safe. In addition, those who use pesticides must have current and valid certificates of completion of a szkole in the field of pesticide use, or a letter from a doradztwa dealing with pesticide use, or a certificate of completion of an integrated pesticide manufacturing process.

On the posadaczach, for example, of opryskiwaczy, there is an obligation to conduct time-limited tests to determine the technical soundness of the device.

A professional user is obligated to oversee and oversee the submission of documentation containing the name of the roolin protection device, the time period during which the device was used, the type of dawk used, and the area and upraws on which the rolin protection device was used for a period of three years.

7 zasad reklamowania środków ochrony roślin – Agrotechnika

Promotion of roelin health-care resources may take place only in accordance with applicable laws and regulations (e.g., fot. sadyogrody). As a result of the discovery of several violations of the law in the area of roelin conservation advertising, PIORiN reminds the public that every means of communication, including television and radio, must be in accordance with the law. Every form of remarketing for animal welfare products, including television and radio, must be compliant with the provisions of Article 66 of the European Parliament and the Council (WE) Resolution 1107/2009 of the European Parliament and the Council (WE) of the 21st of June 2009 concerning the introduction of animal welfare products into the market and the implementing of Directives 79/117/EWG and 91/414/EWG (Dz.

Urz.

1107/2009 that remarketing messages do not introduce into the minds of users any tools for environmental or social protection, and as a result, to protect individuals from potentially hazardous situations or events.

Reklama środków ochrony roślin tylko zgodnie z prawem

(1) Publicize in full the Rolnictwa and Rozwoju Wsi’s Rolnictwa and Rozwoju Wsi’s Rolnictwa and Rozwoju Wsi’s Rolnictwa and Rozwoju Wsi’s Rolnictwa and Rozwoju Wsi’s Rolnictwa and Rozwoju Wsi’s Rolnictw Preceding each use, carefully read the information included in the etykiet as well as any information pertaining to the product”;3. Advertising or promotional materials must draw attention to appropriate zwroty and ostrzegawcze symbols contained within the etykiet. The copying of logos and piktograms in their original form, as well as their use in advertisements, are not required.

This wymogu may be realized through the inclusion of specific wzmianki in the advertising campaign, such as: “Get acquainted with potential hazards and take action in accordance with ostronomic safety measures identified on the etykiet”;4.

In the case of television commercials, they should be displayed on the screen for the duration of the commercials’ broadcast, in a clear and understandable manner.

In the event that the required zdania were not displayed for an adequate amount of time to allow for their comprehension by viewers, the zdania that are displayed on the screen should be read out loud by the lector;6.

The Chief Inspector warns that the dissemination of false information, which is incorporated into the business practices of advertisers, as well as the dissemination of inaccurate and incomplete information about a particular product, may have a negative impact on the safety of those who use environmental protection equipment or who live in rural areas.

1107/2009, as well as the provisions of Article 75 of the United Nations Convention on the Rights of the Child on the Rights of the Child on the Rights of the Child on the Rights of the Child on the Rights of the Child on the Rights of the Child on the Rights of the Child on the Rights

Archiwa: Środki ochrony roślin – Strona 2 z 3

9th of February, 2020 Grzegorz Kantecki, a Mecenas, has won an appeal in the Wojewódzkim Sdzie Administracyjnym in Warszaw on behalf of one of the country’s most prominent players in the cropscience industry, obtaining a restraining order against the General Inspectorate of Rolin and Nasiennictwa in the case of the issuance of a sanction against the company. Take a look at this »

Postępowanie w sprawie określenia opłaty sankcyjnej

23rd of May, 2019. The Mecenas Grzegorz Kantecki represents one of the country’s most prominent cropscience companies in an administrative capacity in the context of the issuance of fines for the promotion of roelin conservation funds in violation of Article 66 of the European Parliament’s Regulation on the Environment and Food Safety. Take a look at this »

Główne zasady wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu

3rd of September, 2018 The introduction of a mechanism for the protection of roelin into the food supply complies with established regulations. The following are the most important responsibilities: 1. the distribution of roelin-safety supplies in a properly prepared packaging (further information on this will be provided in a subsequent publication); 2.

Czy można reklamować mieszaniny środków ochrony roślin (tank-mix)?

12th of March, 2017 In an article published on the blog on the 27th of June, 2017, I described the legal requirements for using roelin protection agents in smaller doses than those recommended in the etykiets of these products, as well as for combining them with other agrochemicals and other organisms. Take a look at this »

Wielkość opakowania środka ochrony roślin, a ilość umieszczonej w nim substancji

16th of September, 2017 Deputy Inspector Grzegorz Kantecki assisted in the completion of wyjaniajcego postpowania, which was conducted by the Wojewódzkie Inspektora Ochrony Rolin I Nasiennictwa with a headquarters in Warszawa in the case of the placement of an occupational safety and health rod (or) in the amount ofPrzeczytaj » ochrony rolin (or

Operacja Silver Axe II

14th of July, 2017 Europol published information on the conduct of the newest large-scale anti-roiling operation, known as Silver Axe II (Srebrny Topór), on the 6th of July, 2017. The operation was launched in response to the continued trafficking of stolen roiling equipment. Read more about this for the first time in a long time.

Środki ochrony roślin – Wikipedia, wolna encyklopedia

The following are examples of rolin ochrony-promoting substances: substances or their constituent metabolites, as well as healthy organisms, which are intended for the prevention of rolin degradation by pathogenic organisms, the regulation of growth, development, and other biological processes in uprawned wrolinach (with the aid of wyjtkiemnawozów), or the enhancement of the effectiveness or efficiency of these substances (adiuwanty).

The term “pestycydy” has been used as a global designation for all roelin-related tools in a middle-of-the-road setting.

In addition to substances that do not act as a substitute for drugs that are known to be harmful to the roelin, substances that do not act as a substitute for drugs that are known to be harmful to the roelin are used in the roelin’s ochrony, but which do so in such a way that the roelin’s uprawny do not become a source of danger.

 • Because to the presence of pestycyds on 1 ha of land (in accordance with a conservative estimate), Poland is in the company of countries with a low prevalence of pestycyds.
 • They should also be simple to use and maintain in the field.
 • Only after a thorough examination of the preparation’s biological effectiveness in a variety of climatic and climatic-related environments in Poland will it be approved for use.
 • The presence of cancerous or teratogenous activity precludes the use of chemic agents in the treatment of these diseases.
 • Pestycyds were found in 441 locations in 1991, 449 locations in 1992, 465 locations in 1993, 523 locations in 1994, and 564 locations in 1995.

z 2020 r. poz. 2097). Examples of biologically active substances whose use in Poland has been prohibited since 2005 (according to data from the year 2005):

 • Insecticides: aldryna, chlordan, chlorodekon, DDT, dieldryna, heptachlor, lindan, mireks, heksachlorobenzen, terpeny polichlorowane(np.toksafen)
 • Insecticides: kaptafol,zineb
 • Fungicides: kaptafol,zineb
 • Herbicides: 2,4,5-T,mon

Zobacz też

 • Abiotics
 • Abiotic sensors for lenictwa and rolnictwa
 • Pestycydy
 • Abiotics
 • Abiotic sensors.

Bibliografia

 • Toxikologia Wspóczesna (Worldwide Toxicology) Witold Seczuk is a Polish actor and director (red.). ISBN 978-83-200-3128-1
 • Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005
 • ISBN 978-83-200-3128-1

Linki zewnętrzne

 • The Rozporzdzenie Ministerstwa Rolnictwa I Rozwoju Wsi from the 13th of May, 2004 in the area of active substances whose use in roilin protection is prohibited (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1391), as well as altering acts (up to the year 2008)
 • The Rozporzdzenie Ministerstwa Rolnict

AGRO-HANDEL – środki ochrony roślin – Sandomierz

Skip to the main content

AGRO-HANDEL – profesjonalizm od 1990 roku!

It is our company’s responsibility to distribute roelin health-care products and to provide agricultural consulting services. We are able to provide our customers with the best possible service because of our extensive knowledge and experience in the field of roiling, nawozów, maszyn, and rolniczych equipment. We provide rolnicy with advice on a wide range of rolnictwa and rolnych business topics, as well as rolnictwa-related products and services. We have extensive experience in the distribution of rohlin and nawoz protection products for global chemists and pharmaceutical companies, as well as in the production of rolnictwa-related products.

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

It is our company’s mission to provide agronomic and environmental protection products and services. With our extensive knowledge and experience, we are able to provide our clients with the best possible assistance in the areas of rope safety, nawozów, maszyn, and rolniczych narzdzi. We provide rolnicy with advice on a wide range of rolnictwa and rolnych business topics, as well as rolnictwa-related business opportunities. We have extensive experience in the distribution of rohlin and nawoz protection products for global chemists and pharmaceutical companies, as well as in the production of rolnictwa-related products and articles.

MECHANIK

We have a professional auto-serwis, which includes, among other things, diagnostic and wulkanization stations, as well as a paliw station.

TACHOGRAFY

We are now working on the legalization and calibration of analog and cyfrowic tachografs. We guarantee a fast and efficient service.

DPF

We are responsible for the regeneration and czczeniem filtrów czstek staych DPF I FAP. Partnership between a Polish company and a global corporation (Polish firm, Polish kapitawspópraca and a global corporation) The long-term experience we have gained from serving our customers

Środki ochrony roślin i transport to nasza pasja. Wasze zadowolenie to nasz obowiązek.

We cordially invite you to become acquainted with our offerings. The location is excellent, and there is a free parking lot nearby.

Jarosław

It is clear from the look of the sklep that it has a great deal of experience and knowledge about the products it sells – they are always willing to help and are capable of providing excellent advice. There are no large-format stores in the immediate vicinity. Mili and uprzejmi, it is possible to quickly ogarn z nimi fakturki and all administrative responsibilities. Polcam (Polecam)

Ania

It is open daily from 8 a.m. to 16 p.m., and it is located near the owocowej gieldy warzywno at the Przemyslowej intersection. In this store, you will find everything you need for your garden and sadownictwa, as well as for your dzialeczce or private ogrodko (orchard). It has a very good apposition, as well as mila and a quick response time. Currently, there are just two czynne kasy and no kolejek duzych. Sklep has two different collections of urzadzen for use in the workplace, one in the polu and one in the sadzie.

Zbigniew

We use cookies to remember your preferences, collect statistics, and improve the performance of our website so that it may be accessed more quickly in the future.

By clicking Accept, you are giving your consent to all of the cookies.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *