Środki Ochrony Roślin – 92 Artykuły Na Ten Temat – Strona 2

Contents

L_2006349PL.01004201.xml

12.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 349/42

On the 11th of October in the year 2006, the Commission adopted Decision 2006/136/WEz, which amends Directive 91/414/EWG in order to include dinokapu as an essential substance (a linguistic distinction that is significant to the EOG). A KOMISJA WSPLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc Traktat ustanawiajcy Wspólnot Europejsk, uwzgldniajc dyrektyw Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczc wprowa

(1) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3600/92 z dnia 11 grudnia 1992 r. ustanawiające szczegółowe zasady realizacji pierwszego etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin(2)ustanawia wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmuje dinokap.
(2) Wpływ dinokapu na zdrowie ludzi i środowisko został poddany ocenie zgodnie z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniu (EWG) nr 3600/92, w odniesieniu do zakresu zastosowań proponowanych przez powiadamiającego. Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 933/94 z dnia 27 kwietnia 1994 r. określającego substancje czynne wchodzące w skład środków ochrony roślin i wyznaczającego państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przy wykonywaniu rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3600/92(3), zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 491/95 z dnia 3 marca 1995 r.(4), Austria została wyznaczona jako państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy. Dnia 18 maja 2000 r. Austria przedłożyła Komisji stosowne sprawozdanie z oceny oraz zalecenia, zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 3600/92.
(3) Sprawozdanie z oceny zostało poddane przeglądowi przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.
(4) Panel Naukowy ds. Zdrowia Roślin, Środków Ochrony Roślin i ich Pozostałości Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwany dalej „panelem naukowym”) otrzymał dwa pytania dotyczące dinokapu. Pierwsze z pytań dotyczyło tego, czy zaobserwowany u psów wpływ dinokapu na oczy może mieć znaczenie w przypadku ludzi, natomiast pytanie drugie odnosiło się do odpowiedniej wartości wchłaniania przez skórę, jaka mogłaby wynikać z różnych badań udostępnionych przez powiadamiającego. W odpowiedzi na pierwsze pytanie panel naukowy stwierdził, że brak jest informacji wystarczających do potwierdzenia, że wpływ na oczy u psów ogranicza się jedynie do tego gatunku oraz że potrzebne będą dalsze badania na temat tego mechanizmu. W związku z tym panel stwierdził, że skutki zaobserwowane u psów nie mogą zostać uznane za niemające związku z ewentualnym wpływem na ludzi. W odpowiedzi na drugie pytanie panel naukowy stwierdził, że do celów oceny właściwa wartość wchłaniania przez skórę wynosi 10 %. W obu przypadkach zalecenia panelu naukowego(5)zostały uwzględnione przy sporządzaniu niniejszej dyrektywy oraz odpowiedniego sprawozdania z przeglądu.
(5) Artykuł 5 ust. 4 oraz artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG stanowią, że włączenie substancji do załącznika I może podlegać ograniczeniom i warunkom. W tym przypadku za konieczne uznaje się ograniczenia dotyczące okresu włączenia oraz upraw objętych zezwoleniem. W ramach pierwotnych środków przedstawionych przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt zaproponowano ograniczenie okresu włączenia do siedmiu lat, aby państwa członkowskie w pierwszym rzędzie dokonywały przeglądu środków ochrony roślin zawierających dinokap, które już znajdują się na rynku. Aby zapewnić zgodny z założeniami wysoki poziom ochrony, włączenie do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG powinno ograniczać się do tych zastosowań dinokapu, które zostały rzeczywiście zbadane w ramach oceny wspólnotowej i w odniesieniu do których zaproponowane zastosowania zostały uznane za zgodne z warunkami przewidzianymi w dyrektywie 91/414/EWG. Oznacza to, że pozostałe zastosowania, które albo nie zostały zbadane, albo zostały zbadane jedynie częściowo, powinny najpierw zostać poddane całościowej ocenie, zanim można będzie rozważyć włączenie ich do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wreszcie ze względu na niebezpieczne właściwości dinokapu za konieczne uznano zapewnienie zbliżenia na poziomie Wspólnoty określonych środków ograniczających ryzyko, które miały być stosowane przez państwa członkowskie przy udzielaniu zezwoleń.
(6) Zgodnie z procedurami określonymi w dyrektywie 91/414/EWG decyzję w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej, w tym także określenia środków zarządzania ryzykiem, podejmuje Komisja. Państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność za wdrożenie, stosowanie i kontrolę przewidzianych środków ograniczających ryzyko wynikające ze stosowania środków ochrony roślin. Obawy wyrażone przez wiele państw członkowskich odzwierciedlają ich przekonanie, że dodatkowe ograniczenia są niezbędne w celu zmniejszenia ryzyka do poziomu, który może być uznany za dopuszczalny i zgodny z wysokim poziomem ochrony, jaki stara się wprowadzić Wspólnota. W ramach zarządzania ryzykiem należy obecnie określić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i ochrony dla dalszej produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania dinokapu.
(7) W związku z tym Komisja ponownie przeanalizowała swoje stanowisko. W celu zachowania wysokiego poziomu ochrony zdrowia zwierząt i ludzi oraz ochrony środowiska naturalnego, jaki stara się wprowadzić Wspólnota, uważa się za stosowne, jako uzupełnienie zasad określonych w motywie 5, dodatkowe skrócenie okresu włączenia do trzech zamiast siedmiu lat. Skrócony okres włączenia zmniejszy ponadto ryzyko, gwarantując, że substancja, o której mowa, będzie w pierwszym rzędzie poddana ponownej ocenie.
(8) Można oczekiwać, iż środki ochrony roślin zawierające dinokap będą spełniały wymagania określone w art. 5 ust. 1 lit.) a i b) dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do zastosowań zbadanych i opisanych w opracowanym przez Komisję sprawozdaniu z przeglądu, pod warunkiem że stosowane będą niezbędne środki ograniczające ryzyko.
(9) Bez uszczerbku dla ustalenia, że można oczekiwać, iż środki ochrony roślin zawierające dinokap będą spełniały wymogi ustanowione w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG, konieczne jest uzyskanie dalszych informacji dotyczących niektórych kwestii szczegółowych. Państwa członkowskie powinny wymagać od posiadaczy zezwolenia dostarczenia informacji na temat zastosowania dinokapu, w tym także wszelkich informacji na temat wpływu na zdrowie operatora sprzętu.
(10) Status dinokapu, podobnie jak wszystkich substancji włączonych do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, może zostać poddany przeglądowi w świetle wszelkich dostępnych nowych danych, zgodnie z art. 5 ust. 5 tej dyrektywy. W ten sposób fakt, że data włączenia tej substancji do załącznika I upływa w danym dniu, nie wyklucza przedłużenia okresu włączenia zgodnie z procedurami ustanowionymi w tej dyrektywie.
(11) Doświadczenie zdobyte w wyniku wcześniejszych włączeń substancji czynnych ocenionych w ramach rozporządzenia (EWG) nr 3600/92 do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG pokazuje, że mogą pojawić się trudności przy interpretacji obowiązków posiadaczy istniejących zezwoleń w odniesieniu do dostępu do danych. W celu uniknięcia dalszych trudności wydaje się zatem konieczne wyjaśnienie obowiązków państw członkowskich, a w szczególności obowiązku sprawdzenia, czy posiadacz zezwolenia ma dostęp do dokumentacji zgodnie z wymogami określonymi w załączniku II do wymienionej dyrektywy. Jednakże to wyjaśnienie nie nakłada na państwa członkowskie ani na posiadaczy zezwoleń żadnych nowych obowiązków w porównaniu z dyrektywami przyjętymi do dnia dzisiejszego i zmieniającymi załącznik I.
(12) Należy przewidzieć rozsądny termin, zanim substancja czynna zostanie włączona do załącznika I w celu umożliwienia państwom członkowskim i zainteresowanym stronom przygotowania się do spełnienia nowych wymogów wynikających z włączenia.
(13) Nie naruszając określonych w dyrektywie 91/414/EWG obowiązków wynikających z włączenia substancji czynnej do załącznika I, państwa członkowskie powinny mieć sześć miesięcy od daty włączenia na dokonanie przeglądu istniejących zezwoleń dotyczących środków ochrony roślin zawierających dinokap w celu spełnienia wymogów ustanowionych w dyrektywie 91/414/EWG, w szczególności jej art. 13, oraz stosownych warunków określonych w załączniku I. Państwa członkowskie powinny odpowiednio zmienić, zastąpić lub cofnąć istniejące zezwolenia zgodnie z przepisami dyrektywy 91/414/EWG. W drodze odstępstwa od wyznaczonego powyżej terminu należy przyznać dłuższy okres na przedłożenie i ocenę pełnej dokumentacji wyszczególnionej w załączniku III dla każdego środka ochrony roślin i każdego zamierzonego zastosowania, zgodnie z jednolitymi zasadami ustanowionymi w dyrektywie 91/414/EWG. Z uwagi na niebezpieczne właściwości dinokapu okres przyznany państwom członkowskim na zweryfikowanie, czy środki ochrony roślin zawierające dinokap jako jedyną substancję czynną lub jako jedną z kilku dopuszczonych substancji czynnych są zgodne z przepisami zawartymi w załączniku VI, nie powinien przekroczyć trzech lat.
(14) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 91/414/EWG.
(15) Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt nie wydał opinii w terminie ustalonym przez przewodniczącego komitetu i dlatego Komisja przedłożyła Radzie wniosek dotyczący tych środków. Z chwilą upływu terminu ustanowionego w art. 19 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 91/414/EWG Rada ani nie przyjęła zaproponowanego aktu wykonawczego, ani nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku dotyczącego środków wykonawczych i w związku z tym na Komisji spoczywa zadanie przyjęcia tych środków,

NINIEJSZ DYREKTYWA PRZYJMUJE NINIEJSZ: Zmiany in accordance with the zacznikiem do niniejszej dyrektywy 91/414/EWG are implemented in Artyku 1W of the zaczniku I to the 91/414/EWG. Article 2: The Czonkowskie Pastwa odpowiedzialnie przyjmuj and publicznie przepisy ustawowe, wykonawcze I administracyjne, które are necessary for the completion of the Niniest Dyrektywy as soon as possible, but no later than the 30th of April, 2007. The text of these provisions, as well as a table of correlations between them and the next-highest dyrektywa, are provided to the Commission in a non-confrontational manner.

The provisions of the Constitution adopted by the Council of the United States of America provide for the removal of citizens from the niniest dyrektywy or the removal of citizens from the niniest dyrektywy to the benefit of their governmental publication.

In accordance with Directive 91/414/EWG, national governments may, in the event of a need, amend or repeal existing regulations governing the use of dinokap as a corrosive substance in the context of environmental protection, with effect from the 30th of April 2007 to the date of the directive’s publication.

 1. Following the completion of this process, and no later than the 31st of October in 2009, national governments may amend or revoke the zezwolenie issued in connection with the use of dinokap-containing devices.
 2. This article’s fifth section is dedicated to the Czonkowskies, or Polish-speaking countries.
 3. In the name of the KomisjiMarkosKYPRIANOUCzonek Komisji (1)Dz.U.
 4. 1.
 5. L 230 z 19.8.1991, str.
 6. Recent revisions to the Commission’s 2006/85/WE directive have been made (Dz.U.
 7. 3).

L 366 z 15.12.1992, str.

L 366 z 15.12.1992, str.

L 259 z 13.10.2000, str.

(3)Dz.U.

8; Dz.U.

In the most recent revision, the rozporzdzenie (WE) no.

2230/95.

L 225 z 22.9.1995, str.

(4)Dz.U.

50.

L 49 z 4.3.1995, str.

(iii) Opinion of the National Advisory Panel on the Health and Welfare of Rodents, as well as the National Advisory Panel on the Health and Welfare of Rodents and their Pozostaoci in response to the Commission’s request in connection with the assessment of dinokapu in the context of the European Union’s Directive 91/414/EWG (Application No.

EFSA-Q-2004-26, with the opinion delivered on the 30th of December 2004). ZAŁĄCZNIK At the end of the table, in the zaczniku I, it is necessary to provide the following positions in accordance with Directive 91/414/EWG:

Nr Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne Nazwa IUPAC Czystość(1) Wejście w życie Wygaśnięcie włączenia Przepisy szczegółowe
„150 DinokapNr CAS 39300-45-3 (dla mieszaniny izomerów)Nr CIPAC 98 krotonian 2,6-dinitro-4-oktylofenylu i krotonian 2,4-dinitro-6-oktylofenylu, w którym »oktyl« jest mieszaniną grup 1-metyloheptylu, 1-etyloheksylu i 1-propylpentylu 920 g/kg 1 stycznia 2007 r. 31 grudnia 2009 r. CZĘŚĆ AZezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka grzybobójczego w odniesieniu do następujących upraw:

During the course of a single rodka application, the use of non-preventative dawek yielded 0.21 kg of a cyanide-containing substance per hektar. It is not possible to express support for the following upcoming practices:

korzystanie z opylacza plecakowego i innych urządzeń trzymanych w rękach przez osoby bez specjalnego przygotowania,

It is the responsibility of the government to ensure that all appropriate countermeasures are used to mitigate the threat. Particular attention should be paid to the following aspects of health and safety:

organizmów wodnych. Należy zachować właściwą odległość między obszarami poddanymi działaniu środka a zbiornikami wód powierzchniowych. Odległość ta może zależeć od tego, czy zastosowano techniki lub urządzenia ograniczające znoszenie,
ptaków i ssaków. Warunki udzielenia zezwolenia obejmują środki ograniczające zagrożenie, takie jak rozsądne ramy czasowe zastosowania oraz wybór tych form, które, poprzez swój wygląd zewnętrzny lub obecność czynników zapewniających odpowiedni stopień unikania przez zwierzęta upraw poddanych działaniu środka zawierającego przedmiotową substancję, minimalizują ryzyko grożące danym gatunkom,
operatorów sprzętu, którzy muszą nosić odpowiednią odzież ochronną, w szczególności rękawice, kombinezony, buty gumowe i ochronę twarzy lub okulary ochronne podczas sporządzania mieszanki i jej ładowania oraz czyszczenia sprzętu, chyba że narażenie na działanie substancji czynnej zostało wykluczone dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu i skonstruowaniu sprzętu lub dzięki zamontowaniu specjalnych części ochronnych na sprzęcie,
pracowników, którzy muszą nosić odpowiednią odzież ochronną, w szczególności rękawice, jeżeli muszą wejść na obszar poddany działaniu środka przed upływem przepisowego okresu, po którym dopuszczalne jest kolejne wejście. Okres ten musi wynosić ponad 24 godziny.
CZĘŚĆ BW celu wdrażania jednolitych zasad przedstawionych w załączniku VI uwzględnia się wnioski ze sprawozdania kontrolnego w sprawie dinokapu, a w szczególności jego aneksy I oraz II.Państwa członkowskie muszą zadbać o to, aby najpóźniej do dnia 31 grudnia każdego roku posiadacze zezwolenia przedstawili sprawozdania na temat występowania problemów zdrowotnych u operatorów sprzętu. Państwa członkowskie mogą wymagać dostarczenia pewnych informacji, takich jak dane dotyczące sprzedaży i ankieta na temat sposobów wykorzystania, niezbędnych do uzyskania zgodnego z rzeczywistością obrazu warunków wykorzystania oraz ewentualnego wpływu toksykologicznego dinokapu.”

(1)Additional data on the identification and speciation of czynnej substances may be found in the sprawozdanie from which this article was derived.

Zerowy VAT dla nawozów, środków ochrony roślin, ziemi ogrodniczej – Agrotechnika

Vat will be reduced from 8 percent to zero percent in the case of nawozów, tools for the preservation of woodland, agricultural soil, and other products used in the production of rope. / photo courtesy of shutterstock Prezydent Andrzej Duda signed a law that would increase VAT on a variety of goods and services from 1 June to 31 July, according to the Presidential Office of the Republic of Poland (Kancelaria Prezydenta RP). ‘Ustawa’ is a component of the anti-inflacyjnej 2.0 movement. As previously stated by the Kancelaria, the goal of the uchwalonej ustawy is the implementation of a time-based reduction in the amount of tax paid on certain goods and services as a means of combating inflation.

Prezydent podpisał ustawę obniżającą VAT m.in. na nawozy

In accordance with current legislation, VAT on goods and services will be reduced to zero, and napoje will be subject to the current stawk of 5 percent. In the next few years, the price of these fuels will fall from 23 percent to 8 percent: naphtha, biocomponents that contain samoistne paliwa, benzene, and LPG, among others. VAT will be reduced from 8% to 0% in the case of nawozów, rolin, ziemi ogrodniczej, and other products that contribute to the production of rolnicze products. VAT on natural gas has been reduced from 8 percent to zero percent, VAT on coal has been reduced from 8 percent to 5 percent, and in the case of electric energy, the tax on electricity has been reduced from 5 percent to zero percent.

The reduction in VAT on nawozy is estimated to be approximately 0,52 billion zlotys, with the reduction in VAT on gas amounting to approximately 2,09 billion zlotys, with the reduction in VAT on The law will take effect on the first of June in the year 2022.

Ochrona roślin – metody i środki ochrony roślin

Greetings, Uytkowniku! In connection with your use of our internet-based services, we may collect your IP address, cookies, and other similar information about your activities or the devices you use to access our services. If the information you provide allows us to identify you, the information will be treated as personal data in accordance with the European Parliament’s and Council’s Regulation (EU) 2016/679. (RODO). Detailed information on the data controller, the purposes and the foundations of data storage, as well as other information required by RODO, may be found in the Policy on Personal Data Protection, which can be accessed at the link above.

 • To learn more about the administrators of personal data, the purposes and foundations of data storage, and other information required by RODO, please see the Policy on Personal Data Protection, which may be found at the link above.
 • Keep in mind that, in connection with the processing of personal data, you have a variety of rights and protections, including, among other things, the right to withdraw your consent and the right to file a complaint against the processing of your data.
 • Consequently, if you do not agree with our assessment of the necessity of processing your data or if you have any other concerns about this matter, you must either express your dissatisfaction in writing or send us your concerns through email to [email protected]
 • In the appropriate time frame, you may specify the conditions for the storage and retrieval of cookies in the preferences of your internet browser.

If you agree to the use of cookies and other technologies, all you have to do is click on the button below that says “Return to the website.” Zarzda PTWP-ONLINE Sp. z o.o. Zarzda PTWP-ONLINE Sp. z o.o. Zarzda PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

O nas

Greetings, dear User! In connection with your use of our internet-based services, we may collect your IP address, cookies, and other similar information about your activities or the devices you use to access the internet. If the information you provide allows us to identify you, the information will be treated as personal data in accordance with the European Parliament’s and Council’s Regulation 2016/679. (RODO). Detailed information on the data controller, the purposes and the foundations of data storage, as well as other information required by RODO, may be found in the Privacy Statement, which can be accessed at the link above.

 1. To learn more about the administrators of personal data, the purposes and foundations of data storage, and other information required by RODO, please see the Privacy Statement, which may be found at the bottom of this page.
 2. Take note that, in connection with the processing of personal data, you have a variety of rights and protections, including, among others, the right to withdraw your consent and the right to file a complaint against the company.
 3. Consequently, if you do not agree with our assessment of the necessity of processing your data or if you have any other concerns about this matter, you must either express your dissatisfaction in writing or send us an email to [email protected]
 4. In the appropriate timeframe, you may specify the conditions for the storage and retrieval of cookies in the settings of your web browser.
 5. Zarzda PTWP-ONLINE Sp.
 6. Zarzda PTWP-ONLINE Sp.
 7. Zarzda PTWP-ONLINE Sp.
 8. Zarzda PTWP-ONLINE Sp.

Historia

Sumi Agro began operating in Europe in 1992, and has since expanded to include subsidiaries in a number of other countries. It was the company’s ambition to establish itself as a leading distributor of environmental health and safety products throughout Europe. The company achieved this goal through the sale of products from a variety of suppliers (mostly Japanese) as well as the development of exclusive innovative solutions for the rolnictwa and ogrodnictwa. It was in 1994 that the Polish company began operations as one of the first in Europe, as a result of which it was able to realize its corporate mission.

Sumi Agro Europe’s strategic partnership with the German company SIPCAM, established in 2012, provides the company with access to the whole European market for crop protection products.

In addition, an investment by Sumi Agro Europe, completed in 2017, in the zakupu of hiszpaskie dostawcy FUTURECO Bioscience, has provided the company with access to new, rapidly developing segments of the rolniczego market, including biologic ochrony and biostimulators.

Powstanie Sumi Agro

 • Collaboration with the Polish manufacturer SIPCAM on a strategic sojuszu

Zakup firmy FUTURECO Bioscience

 1. Acquisition of hiszpaskie dostawcy FUTURECO Bioscience and expansion of their offerings in the areas of biological ochrony and biostimulatory products.

SUMITOMO CORPORATION – further information SUMI AGRO EUROPE – a lot more

Środki ochrony roślin. Te substancje zostaną wycofane w 2022 i 2023 roku

Every year, new roelin-protection products are introduced to the market. Although they are new, they operate at an excessively rapid pace, resulting in the need to re-evaluate the situation. During the Forum of Producers of Rzepaku and Rolin Biakowych in Poznan, Prof. Marek Mrówczykski of the Institute of Rolin Safety – PIB in Poznan announced the release of this list. In addition to substances with specific expiration dates, there are substances whose zastpienie is predetermined, but which do not have a specific expiration date.

The European Union is banning another another substance, and rolnicy are concerned about the effectiveness of the tools they are using, which they believe are now ineffective.

Terminy wycofania ze stosowania substancji czynnych środków ochrony roślin w 2022 i 2023 roku

 • There are 28 fungicidal agents in 1 marcaepoksykonazol that treat a variety of infections in cukrowych and zboach buraks and zboaches. 1 gryzoniobójczy preparat, which may be used in a variety of applications, gryzonie
 • 31 lipca fosforek wapnia 31st of July – imidachlopryd – 7 insektycydów, ozdobne roliny, and a variety of szkodniki
 • 32 lutego (31st of August) – Zeta cypermetryna – 6 insektycydów, róne uprawy, róne szkodniki
 • 31 lipca (zeta cypermetryna) 28 sierpnia – haloksyfop-P – 2 herbicydy, bobik, burak cukrowy, groch, rzepak ozimy – chwasty jednolicienne
 • 29 sierpnia – haloksyfop-P – 2 herbicydy, bobik, burak cukrowy, groch, rzepak 19 wrzenia – indoksakarb – 10 insektycydów, kukurydza, rzepak, rzepak, rzepak, rzepak, rzepak, rzepak, rzepak, rzepak
 • 30 listopada – pencykuron – 2 fungicydy – ziemniak, róne patogeny
 • 30 listopada – pencykuron – 2 fungicydy – ziemniak, róne patogeny
 • 30 listopada – pencykuron – 2 fungicydy – ziemniak, róne patogeny On the 7th of October, alpha-cypermetryna will be active, bringing with it 17 insektycyds (insect eggs), bobowates (beetles), Rzepak (beetles), zboa (beetles), and other szkodniki. 15 grudnia – glifosat, 92 herbicydy, rone roliny, rone chwasty
 • 15 grudnia – glifosat, 92 herbicydy, rone chwasty
 • 31st of October – flutrafol – 3 fungicydy, zboe, and a variety of pathogens
 • On the 31st of October, there were 14 fungicidal agents, a zboa, and several szkodniki. On the 1st of February in the year 2023, there will be 51 fungicyds, zoonoses, rzepak, and a variety of pathogens. On the 31st of October in the year 2023, famoksodan will have one fungicyd, one ziemniak, and a variety of pathogens.

Fungicydy przewidziane do wycofania

There are 16 substances that include 471 fungicyds in Poland that have been approved for use in the treatment (wycofania) of fungicidal spores.

 • The terms Benzowindyflupyr, bromukonazol, cyprodynil, cyprokonazol, difenokonazol, famoksat (16.09.2022), fludioksonil, fluopikolid, izopirazam, metalaksyl, metkonazol, paklobutrazol, prochloraz, tebukonazol, and zwizki

Herbicydy przewidziane do wycofania – 21 substancji znajdujących się w 438 herbicydach w Polsce

 • Aklonifen
 • Chizalofop-p-tefurylowy
 • Chlorotoluron
 • Fiflufenikan
 • Flufenacet
 • Flurochloridon
 • Glifosat (zezwolenie do 15.12.2022)
 • Glufosynat
 • Imazamoks
 • Lenacyl
 • Mekoprop
 • Metrybuzyna
 • Metsulfuron metylowy
 • Mikosulfur

Insektycydy przewidziane do wycofania – 10 substancji w 61 insektycydów w Polsce

 • Alfa-cypermetryna
 • scyromazyna
 • sesfenwalerat
 • setofenproks
 • sgamma-cyhalotryna
 • slambda-cyhalotryna
 • smetoksyfenozyd
 • spirymikarb
 • sspirodiklofen
 • sziram

Wideo

During the days of the 12th and 13th of June this year, the Instytucie Ochrony Rolin PIB in Poznan hosted the 55th Sesja Naukowa. During the twelfth Session, a large number of zagadnie involving the protection of human beings against disease, szkodniki, and chwasts were discussed, as well as zagadnie involving the protection of human beings against rohlin and the protection of human beings against chwasts. A great deal of attention has been drawn to the problematyce of integrated roelin health and the role of chemic methods in this system of health.

This is accomplished not only through participation in obradach of rolnic practitioners and leaders of various rolnic organizations, but also through numerous publications in naukowe czasopismach and in the rolnic press, as well as through participation in conferences and workshops.

According to Dr.

This will be accomplished through the following activities: -the development and dissemination of integrated health and safety protocols; In this section, you will find information about the creation and development of internet-based platforms for integrated roelin protection, the development of professional roelin protection, the modification of the agrofag signaling system, the availability of decision-making systems, the publication and dissemination of PDOiR results, the publication and dissemination of PDOiR results, and the publication and dissemination of PDOiR results.

 1. Among the tasks being carried out is the modification of the system for conducting time-limited research on opryskiwaczy.
 2. Since 2015, the following items have been subjected to testing: stationary power plants, szynowea vehicles, and nonstandard equipment.
 3. Aside from that, there is an ongoing investigation into the revocation of pszczó in the context of the use of anti-roiling drugs, with a total of 44 such incidents reported in the previous year, and 90 in the previous year.
 4. Interested in a discussion on the results of the 2014 inspection of roolin health and safety with an emphasis on the use of preventative measures, Tadeusz Kos, the General Inspector of Rolin and Nasiennictwa, was invited to participate in the workshop.
 5. From January 1st to October 31st, 2014, a total of 23 575 inspections were carried out in governmental organizations.
 6. Among the most common were 368 instances of improperly stored or used prescription drugs, 385 instances of improperly stored or used prescription drugs, 289 instances of improperly stored or used prescription drugs, and 300 instances of improperly stored or used prescription drugs.

The use of integrowaned rolin health-care protocols was also included in the control measures. It was determined that the IOR was being maintained by controlled rolniks in 2014.

Stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin % profesjonalnych użytkowników ś.o.r.
Stosujących: Nie stosujących:
płodozmian, termin siewu lub sadzenia 92,5 7,5
agrotechnika uprawy 95,3 4,7
stosowanie odmian odpornych/tolerancyjnych oraz materiału siewnego wytworzonego i poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie 84,7 15,3
biologiczne i mechaniczne zwalczanie organizmów szkodliwych 81,7 18,3
zrównoważone nawożenie, nawadnianie i wapnowanie 92,1 7,9
stosowanie środków higieny (np. czyszczenie i dezynfekcja maszyn, sprzętu itp.) 89,2 10,8
Korzystanie z narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji o zwalczaniu organizmów szkodliwych
monitorowanie organizmów szkodliwych 95,1 4,9
progi ekonomicznej szkodliwości 86,3 13,7
opracowania naukowe, dane meteorologiczne 84,8 15,2
korzystanie z usług doradczych w integrowanej ochronie roślin 71,8 28,2
Podejmowanie działań w celu minimalizowania zagrożeń związanych ze stosowaniem ś.o.r
stosowanie selektywnych środków ochrony roślin 87,4 12,6
ograniczenie liczby zabiegów 92,4 7,6
redukowanie dawek 72,6 27,4
przemienne stosowanie środków ochrony roślin 90,9 9,1

The Polskie Stowarzyszenie Ochrony Rolin (PSOR) has expressed its gratitude for assistance in the area of integrated roiling safety. The organization represents 11 companies who are currently active in Poland and are engaged in the production of roiling safety products. The Roelin Health and Safety Branch has significantly improved the profile of the products it produces, including more carefully selected czynne substances, smaller doses, new formulations, and more secure packaging. The current standard of living for a person is approximately 25 times lower than it was 65 years ago.

 1. PSOR promotes good practice in the rolnictwa through the implementation of a number of pan-Polish projects aimed specifically at rolniks, including the BHP in the ochronie of roelin and the zbiórka opakowa near the ochrony roelin rods.
 2. In order to combat this legal hazard, the Polish Society for Role Protection (PSOR) organized and continues to operate the System Zbiórki Opakowa, which is still in operation today.
 3. The total mass of opakowa harvested between 2004 and 2014 was 11 291,55 tons.
 4. The proceedings (presentations of referats, obrady, and discussions) took place at the PIB (Polish Institute of Biological Safety) in Warsaw.

Studies on the occurrence of zachowanie in the environment of herbicyds that are used in conjunction with adiuwants have revealed that the addition of adiuwants results in the occurrence of czciowe zatrzymanie and spowolnienie of herbicydu in gbsze warstwy profilu glebowego, which may significantly lengthen the time required for dzia The longer the herbicydu is left to rot in the powierzchniowej warstwie gleby, the longer the period of time it is available to the roelin.

 1. However, the occurrence is not of such a long duration that it would have a negative impact on the zanieczyszczenie of gleby.
 2. The ability to trap herbicydu in a powierzchniowej gleby is also advantageous in situations where, following a herbicydowy zabieg, obfite opady deszczu appear.
 3. Everything that happened was recorded on the odogach, in the plowych glebach of klasy V, and it was all documented.
 4. Aspects of the efficacy of badanych herbicyds have been evaluated after 2, 4, 6, and 8 weeks of use, whilst the effects of badanych herbicyds have been evaluated after three and five months of use, respectively, after their introduction.
 5. When using a two-week cycle of trichlopyr + fluroksypyr + chlopyralid, the researchers achieved the best results (zniszczenie in 98 percent of cases and little roiling of the skin).
 6. Grifosat or flazasulfuron-containing herbal remedies were shown to be less effective.
 7. They also prevented the odrastaniu of roelin from occurring.

It was also important to note that “Innovative wykorzystanie wiatrakowca for the treatment of biologically compromised kukurydzy” was one of the findings.

This pathogen can infect every naziemnych organ of the plant (wiechy, kolby, licie, ziarniaki, odygi, etc.).

One of the most dangerous aspects of this condition is the occurrence of wtorno – the porasion of grzybowy chorobami and the subsequent zanieczyszczenie of their mykotoksynami.

At times, depending on the weather conditions, omacnica can cause up to 100 percent roiling in certain areas of Poland (particularly the southern and central regions).

During the period of harvesting jaj through the omacnication, the height of kukurydzy can reach up to 1.5 meters, making it difficult to harvest zawieszek with kruszynkiem.

The use of wiatrakowca to introduce kruszynka was proposed as an innovative (and unique in Europe) method of introducing kruszynka.

Watrakowca’s start and ldowanie require only a short amount of time on the road, and it is possible on even the most difficult terrain.

The wiatrakowiec was outfitted with a belt with aplikator buttons.

In the Dolnolskim and Opolskim województwa, a high level of success in zabiegu zwalcania omacnicy prosowianki was achieved (66–94 percent success).

This has particular significance when considering the short time span of the omacnicy’s flight and the necessity of prompt intervention during the course of the flight.

During the last several years, szkodnik ten appeared in a number of countries throughout Europe’s Zachodnio-Posudniowa region, as well as in the United States’ southwestern region.

It is a szkodnik who makes jam for deteriorating and deteriorating, sizzling, and zdrowe owoców shortly before their decomposition and zbiore.

Because of the presence of D.

The research was carried out in the years 2013 and 2014, with lustracje being conducted mostly on plantations of borówki wysokiej, truskawki, and maliny.

MuchD.

Puapki and pyn wabicy were also discovered in other parts of the country, as well as in Hiszpanii.

suzukii was found among the owads that had been odowion into a pond.

suzukii.

Sessions of the International Organization for Rolin Health and the Polish Institute of Biotechnology in Poznan are an excellent platform for exchanging ideas about current issues in rolin health and safety, for developing new research and testing methods, and for presenting new approaches to rolin health and safety in practice.

Monika Górzyska and Janusz Sychowicz wrote the text. Possibilities for a Powiat in Pósku

Zezwolenie na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków chronionych

Receiving an exemption from criminal penalties in the context of gatunks of animals such as zwierzt, roelin, or grzybs that are subject to animal welfare regulations.

Jak załatwić sprawę

It is possible to get the following results:

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

In accordance with Article 56 of the Fourth Constitution of the Republic of Poland from the 16th of October, 2004 on the ochrony of przyrody, zezwolenia may be issued in the absence of alternative solutions, provided that they are not incompatible with the provision of adequate protection for the dziko of the chronionych gatunków rolin, zwierzt or grzybów, as well as:

 • They are necessary for the conduct of scientific research, educational activities, or for the restoration of roolin, zwierzt, and grzyb populations, or they are derived from the possibility of limiting the use of hazardous substances in connection with upraw rolnych, inwentarza ywego, lasów, rybostanu, water, or other types of water pollution, or they are necessary for the conduct of scientific research, educational activities, or for the restoration of

A decision to allow the posyskiwanie of animals, such as zwierzt, roelin, or grzybów, subject to gatunkowe ochrony, should be made in consultation with the owner or manager of the site. When it comes to roelin, zwierzt, and grzybs that are subject to gatunkowe ochrony, wydane zezwolenia na pozyskiwanie roelin, zwierzt, and grzybów may be considered if they do not pose a threat to the survival of dziko wystpujcych populacj

Kto może skorzystać z usługi

Personas fizyczne lub firmy s podmiotem uprawnionym dla wykonania procedur I wykonania procedur.

Szczegółowe kompetencje organów właściwych w zakresie udzielenia zezwoleń określone są w ustawie o ochronie przyrody wstosunku do:

 • Minister of the Environment and Natural Resources
 • Regional Director of the Environment and Natural Resources
 • Minister of the Environment and Natural Resources
 • And Minister of the Environment and Natural Resources.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

In a dreadful situation

Gdzie załatwisz sprawę

It is possible to implement the service in the following ways:

 • Regional Departments of Environmental Protection
 • The Ministry of the Environment and Natural Resources
 • The General Directorate of Environmental Protection
 • And the Ministry of the Environment and Natural Resources.

In relation to the roolin, grzybów, and other zwierzt that are subject to czciowe or cise ochrony, the regional director of environmental protection is responsible for the timely resolution of sprawy on the scope of his or her responsibilities as well as on the scope of his or her or her or her or her or her or her or her or her or her or her or her or her or her or her or her or her When it comes to roolin, grzybów, and zwierzt objtych ochron, as well as ochron and czciowczciow on an obszarze wykraczajcym poza obszar dwóch województw, the General Director of Environmental Protection is well-suited to handle the situation.

Considering roelin, grzybów, and other wildlife on the grounds of the national park, the Minister of Climate and Natural Resources is well-positioned to resolve the situation.

Co zrobić krok po kroku

In the case of gatunks of zwierzt, roelin, or grzybów that are subject to gatunkowe ochrony, the wnioskodawca prepares the necessary documentation and submits it to the appropriate government agency (for example, the General Directorate of Environmental Protection, the Regional Directorate of Environmental Protection, or the Minister of the Environment).

Dokumenty

(1) A petition for the grant of permission for the abolition of zakazów in the context of gatunków zwierzt, rolin, or grzybów that are subject to gatunkowe ochrony.

Pobierz:
 • In the case of the General Director of Environmental Protection, the request for the issuance of a certificate of exemption from the provisions of the Environmental Protection Act in the case of the issuance of a certificate of exemption from the provisions of the Environmental Protection Act in the case of the issuance of a certificate of exemption from the provisions of the Environmental Protection Act in the case of the issuance of a certificate of exemption from the provisions of the Environmental Protection Act in the case of the issuance of a certificate of exemption from the provisions of the Environmental
Dokument możesz złożyć jako:

In the case of the General Director of Environmental Protection, the request for the issuance of a certificate of exemption from the provisions of the Environmental Protection Act in the case of the issuance of a certificate of exemption from the provisions of the Environmental Protection Act in the case of the issuance of a certificate of exemption from the provisions of the Environmental Protection Act in the case of the issuance of a certificate of exemption from the provisions of the Environmental Protection Act in the case of the issuance of a certificate of exemption from the provisions of the Environment

Weryfikacja formalna wniosku

If a wniosek fails to meet the requirements set forth in the applicable statutes, the administrative tribunal may order the removal of the inconsistency within a period of no more than two weeks after receiving notice that the failure to remove the inconsistency will result in the occurrence of a wrongful act (art. 64 2 k.p.a.). If the strona does not make a contribution to the nalenoci tytuem opat I kosztów postpowania, which, in accordance with the law, must be uiszczone from the ground, the organ of public administration in charge of the postpowanie notifies the organization in charge of the postpowanie of the deadline for making the contribution.

The complaint is subject to revocation if it is not resolved within the specified time frame (art.

261 2 kpa.).

Termin

From 7 to 14 days.

Weryfikacja merytoryczna wniosku

The organ is testing whether the following conditions have been met: a lack of alternative solutions, a lack of szkodliwego impact on achowania in a safe state of health, a lack of dziko-borne disease in the population of roelin, zwierzt, or grzybs, and a lack of dziko-borne disease in the population of roelin, zwierzt,

 • They are necessary for the conduct of scientific research, educational activities, or for the restoration of roolin, zwierzt, and grzyb populations, or they are derived from the possibility of limiting the use of hazardous substances in connection with upraw rolnych, inwentarza ywego, lasów, rybostanu, water, or other types of water pollution, or they are necessary for the conduct of scientific research, educational activities, or for the restoration of

A decision to allow the posyskiwanie of animals, such as zwierzt, roelin, or grzybów, subject to gatunkowe ochrony, should be made in consultation with the owner or manager of the site.

Wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową

Following the fulfillment of all applicable legal requirements, an appropriate government agency (e.g., the General Director of Environmental Protection, the Regional Director of Environmental Protection, or the Minister of Environmental Protection) grants an exemption from certain zakazes in relation to gatunks of zwierzt, roelin, or grzybs that are subject to gatunkowe ochrony. As soon as a document is submitted that does not meet the requirements of the law, it is deemed unfit for use and is rejected by the appropriate authority on the day of the decision.

Dokumenty

1.Exemption from criminal penalties in relation to gatunks of vermin, roelin, or grzybs that are subject to gatunkow-related animal welfare.

Dokument otrzymasz jako:

In accordance with Article 56 of the Seventh Amendment to the United States Constitution, a1)imi, nazwisko and address, or the name and location of the wnioskodawcy; 2)nazwa gatunku lub gatunków, których bd dotyczy dziaania, w jzyku aciskim I polskim, w zakresie gdy polska nazwa nie znajduje si w jzyku aciskim; 3)liczba lub ilo osobników, których dotyczy zezwolenie, o ile jest to moliwe do ustalenia; 4)opis czynnoci, na które wydaje si zezwolenie; 5)liczba lub ilo osobników, których 5.) wskazanie dozwolonych metod I sposobów chwytania, odawania lub zabijania zwierzt oraz sposobów zbioru rolin I grzybów oraz sposobów wykonania innych czynnoci, na które wy 6)Determination of the time and place of completion of actions that are relevant to the granting of a zezwolenie; The identification of the podmiot, which will chwyta or zabija the zoonospheric creature; 8.

specifying the time period for delivering information on the use of the agreement; and 9. specifying the methods of carrying out the agreement that result from the need to protect the health of the population of the chronionied roelin, zebra or grzybów, as well as their densities.

Termin

Two of your issues will be resolved within a month of each other. In other cases, the sentence may be extended to two months or even longer, according to the information provided by the court.

Ile zapłacisz

82,00zł A skarbowaw opata kwocie 82,00 z– (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.o opacie skarbowej) is being offered as compensation for the issuance of the zezwolenia. 2) Zacznik cz III pkt. 44 ust. 2) Zacznik cz III pkt. 44 ust. It is during the period of time between the submission of an application for a court order and the execution of that order that the need to complete court proceedings arises. In order to complete the procedure, it is necessary to use the skarbowo opcj on the rachunek that has been designated by the appropriate authority.

For the delivery of a document stating that a person has been assigned a position, or for the delivery of its odpisu, wypisu, or kopii, a skarbowe fee in the amount of 17,00 z (zacznik cz IV) will be charged.

Ile będziesz czekać

It will take no longer than a month. The deadline may be extended to two months (you will be notified if this is the case).

Jak możesz się odwołać

The stronomodwoaniedo Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska, with the assistance of the regional dyrektora ochrony rodowiska, is in charge of the decision. To be completed within 14 days of the date of the decision, pisemne odwoania must be completed by the end of the day on which the decision was made. In the event of a decision being made by the General Director of the Environment or the Minister of the Environment, a request for a prompt resolution of the dispute is sent to the other side, and this request must be submitted within 14 days of the date of the decision being made.

Warto wiedzieć

The General Director of Environmental Protection’s website has forms for filing requests for the issuance of a decree granting relief from criminal penalties in relation to specific gatunks of chronionied property. Forms for filing requests for the issuance of decrees granting relief from criminal penalties are available on the website of the General Director of Environmental Protection. niosków o wydanie zezwolenia w stosunkach chronionych powin

Czy ta strona była przydatna?

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opacie skarbowej
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2004 r. o ochronie przyrody
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2004 r. The Directive 92/43/EWG of the European Parliament and the Council of the European Communities of the 21st of May 1992 on the protection of grazing land and the conservation of wild fauna and flora
 • The Directive of the European Parliament and the Council of the European Communities of the 14th of December 1960 on the codification of administrative procedure
 • The Directive of the European Parliament and the Council of

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *