konkurs dla blogerów ogrodniczych

REGULAMIN KONKURSU

Regulamin kunkursu dla Blogerów Ogrodniczych
Konkurs na blogerów

§ 1. Informacje podstawowe

1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin z siedzibą

w Warszawie, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych

i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki

Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod nr KRS 0000020127, zwane dalej „Organizatorem”.

2. Współorganizatorem Konkursu jest agencja Solski BM sp. z o.o. z siedzibą

w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 47/51, 00-071 Warszawa, wpisana do

rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII wydział

gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000301876, zwana dalej

„Współorganizatorem”.

3. Fundatorem nagród jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin z siedzibą

w Warszawie.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika

z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

5. Konkurs skierowany jest do uczestników 4 (czwartego) Spotkania Blogerów

Ogrodniczych, dalej jako 4SBO, które odbędzie się w dniu 2-3 września 2016 roku na

terenie hali EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie, podczas

Międzynarodowej Wystawy „Zieleń to Życie”.

§ 2. Cele Konkursu

1. Celem Konkursu jest zachęcenie Uczestników 4SBO do wysłuchania wykładu

prelegentów 4SBO, w szczególności wykładu dr Joanny Gałązki, reprezentującej

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR).

2. Wykład zostanie wygłoszony w terminie 3 września 2016 roku o godzinie 13.45 –

2 i będzie prowadzony pod tytułem „Opakowania po środkach ochrony roślin – jak z

nimi postępować?”.

§ 3. Uczestnicy Konkursu

1. W konkursie mogą wziąć uczestnicy 4SBO posiadający pełną zdolność do czynności

prawnych.

2. Uczestnikiem konkursu może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej

zdolności do czynności prawnych, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego.

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, jeżeli działały

bez zgody ich przedstawiciela ustawowego.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału Uczestnicy, którzy są:

a. pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, Współorganizatora,

b. członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora,

Współorganizatora,

c. podmiotami związanymi kapitałowo z Organizatorem, Współorganizatorem,

operatorem Systemu PSOR.

§ 4. Czas trwania, zasięg Konkursu i wyniki

1. Konkurs nie jest ograniczony terytorialnie i jest przeprowadzany przez Organizatora

w terminie od 3 września 2016 r. do 30 września 2016 r.

2. Zgłoszenie konkursowe przesłane po upływie wyznaczonego terminu nie będzie

dopuszczone do Konkursu.

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora

www.systempsor.pl oraz stronach przez niego wskazanych najpóźniej do dnia 07

października 2016 r.

4. Wyłonieni Uczestnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca, zostaną poinformowani o

wynikach konkursu drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w złożonym przez

nich zgłoszeniu konkursowym.

5. W wiadomości przesłanej do Finalistów Konkursu, Finaliści otrzymają instrukcje

w zakresie otrzymania nagrody. Nagrody zostaną wręczone bądź przekazane

Uczestnikom którzy zajmą trzy pierwsze miejsca najpóźniej do dnia 17 października

2016 r.

§ 5. Zasady Konkursu

1. W Konkursie mogą brać udział Uczestnicy 4SBO, którzy do dnia 30 września 2016 r.

prześlą na adres poczty elektronicznej Współorganizatora konkursu

psor@solskibm.pl zgłoszenie konkursowe wraz z niezbędnymi oświadczeniami oraz

zgodami, polegające na poinformowaniu o napisaniu i opublikowaniu na blogu

prowadzonym przez Uczestnika autorskiego materiału, który w jak najciekawszy

sposób przedstawi zasady zbiorki opakowań po środkach ochrony roślin, dalej jako

„Zgłoszenie konkursowe” lub „Praca konkursowa”.

2. Podstawą do przygotowania Pracy konkursowej będzie wykład dr Joanny Gałązki,

reprezentującej Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR), który zostanie

wygłoszony podczas 4SBO w terminie 3 września 2016 roku o godzinie 13.45.

3. Tekst sporządzony przez Uczestnika musi mieć formę ciągłą, a zdania powinny być

rozbudowane.

4. Tekst powinien zawierać 3 – 3,5 tysiąca znaków (ze spacjami).

5. Niemożliwe jest wzięcie udziału w Konkursie bez uprzedniego zrealizowania przez

Uczestnika założeń wskazanych w ust. 1-4 niniejszego paragrafu.

6. Zgłoszenia nieczytelne, zawierające błędy, dane nieprawdziwe, treści obrażające lub

naruszające zasady obyczajowości nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

7. Pliki zawierające Pracę konkursową, w których program antywirusowy znajdzie

wirusy, zostaną skasowane.

8. Wszelkie próby oszustwa w Konkursie równoznaczne są z dyskwalifikacją Uczestnika.

9. Spośród wszystkich zgłoszeń spełniających warunki Konkursu, 3 (trzy) osobowe jury,

składające się z przedstawicieli Organizatora bądź Współorganizatora, wyłoni 3 (trzy)

najlepsze Prace konkursowe, które spełniają wszystkie kryteria związane z realizacją

projektu i wykonaniem zadań konkursowych, dalej jako „Finaliści”.

10. Decyzja o wyłonieniu i wskazaniu trzech finalistów Konkursu jest ostateczna

i nie przysługuje od niej odwołanie.

8. W przypadku, gdy okaże się, że wybrany przez Organizatora bądź Współorganizatora

Finalista, nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym paragrafie, nagroda

przypada innemu Uczestnikowi konkursu wybranemu przez Organizatora bądź

4

Współorganizatora. Wyboru innego Uczestnika dokonuje Organizator bądź

Współorganizator i wybór ten ma charakter uznaniowy. Wybór ten nie podlega

reklamacji.

9. Jeśli żaden z Uczestników nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym paragrafie

bądź gdy Organizatora bądź Współorganizatora nie są w stanie wyłonić Finalistów

Konkursu, Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania nagrody tylko dwóm

bądź jednemu Uczestnikowi, bądź nieprzyznania nagrody.

10. Wybrani przez Organizatora bądź Współorganizatora finaliści Konkursu nie mogą

przenieść prawa do nagród na osobę trzecią.

11. Organizator i Współorganizator zastrzega sobie prawo do subiektywnej oceny

nadesłanych prac i materiałów w celu wyłonienia Finalistów Konkursu.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizowania Konkursu bądź

odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

§ 6. Nagrody

Regulamin konkursu dla Blogerów Ogrodniczych

1. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze zgłoszenia konkursowe.

2. Finaliści Konkursu, otrzymają nagrody w postaci jednego ebooka Kindle Voyage dla

każdego Finalisty, dalej jako „Nagroda”.

3. Wartość nagrody wynosi 900 PLN.

4. Nagroda przeznaczona dla Finalisty Konkursu nie podlega zamianie na inne nagrody

rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.

5. Do każdej Nagrody dodawana jest nagroda pieniężna o wartości odpowiadającej

kwocie podatku należnego od wartości Nagrody, która zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w

zw. z art. 42 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostanie

pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego i

odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego. Płatnikiem zryczałtowanego

podatku dochodowego od osób fizycznych będzie Organizator Konkursu. Uczestnik

zobowiązany jest podać dane niezbędne do pobrania zryczałtowanego podatku

dochodowego.

6. Brak odpowiedzi ze strony finalisty Konkursu na informację sygnalizującą wygraną

w Konkursie w terminie do 10 października 2016 r. do godz. 23.59 jest równoznaczny

5

z rezygnacją z prawa do otrzymania nagrody i wygaśnięciem tego prawa.

7. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 5 niniejszego paragrafu, Organizator

ma prawo wyłonić nowego finalistę Konkursu.

8. W przypadku wygaśnięcia prawa do otrzymania nagrody, pozostaje ona w dyspozycji

Organizatora.

§ 7. Oświadczenia

1. Przesyłając Zgłoszenie konkursowe, Uczestnik Konkursu oświadcza, iż sporządzone

Zgłoszenie konkursowe nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr

osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych.

2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na opublikowanie swojej pracy

konkursowej na fanpage’u Organizatora „Liczy się każde opakowanie” pod adresem

https://www.facebook.com/liczysiekazdeopakowanie/?ref=ts&fref=ts

3. Uczestnik Konkursu wysyłając Zgłoszenie konkursowe oświadcza, że przysługują mu

wyłączne nieograniczone prawa autorskie do Pracy konkursowej. Uczestnik

oświadcza, iż Praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych

dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych.

4. Uczestnik poprzez przesłanie zgłoszenia Organizatorowi Konkursu, oświadcza,

że udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie

z Pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:

a. prawo sporządzenia cyfrowego zapisu Pracy konkursowej;

b. wprowadzanie Pracy konkursowej do obrotu w sieci Internet;

c. zwielokrotnienie Pracy konkursowej (także w sieci Internet), w tym na każdym

nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku

komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu

cyfrowego;

d. prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i

modyfikacji Pracy konkursowej, wymaganych przez specyfikę medium

internetowego;

e. prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego

udostępniania Pracy konkursowej w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

6

f. prawo wykorzystania Pracy w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w

całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania Pracy (lub ich

fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);

g. prawo do tworzenia papierowych wersji (wydruków) Pracy konkursowej;

h. prawo wykorzystania Pracy konkursowej w celu promocji i reklamy;

i. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem danego Pracy konkursowej, w

tym przekazywania utworu, także odpłatnego innym podmiotom, w tym

operatorom telekomunikacyjnym;

j. prezentowania Pracy konkursowej, w tym odpłatnego, do ograniczonego lub

nieograniczonego kręgu odbiorców, w tym w szczególności w ramach usług

telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych

urządzeń mobilnych ( np. sms/mms );

k. wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie.

5. Organizator uprawniony będzie także do udzielania sublicencji w pełnym zakresie

licencji wskazanym powyżej.

6. W przypadku skierowania roszczeń przeciwko Organizatorowi lub

Współorganizatorowi konkursu, z tytułu naruszenia praw i dóbr, o których mowa

powyżej Uczestnik zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych

roszczeń, wobec osób trzecich oraz do zwolnienia Organizatora oraz

Współorganizatora konkursu od odpowiedzialności z tego tytułu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub

danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje

odebraniem prawa do nagrody.

§ 8. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie (wraz

z uzasadnieniem) na adres Współorganizatora, nie później niż w terminie jednego

tygodnia od daty zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego).

2. Pisemna reklamacja powinna umożliwiać identyfikację Uczestnika.

3. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

7

4. Reklamacje rozpatrywane będą̨ przez Współorganizatora w terminie 7 dni od daty

doręczenia reklamacji.

5. Reklamacje wysłane po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą̨

rozpatrywane.

§ 9. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Zebrane w trakcie

prowadzenia Konkursu dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu

przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia finalistów Konkursu, opublikowania

danych finalistów Konkursu, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji

Uczestników.

3. Przesyłając pracę konkursową, Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie

przekazanych Organizatorowi danych osobowych w podanych w ust. 2 celach oraz na

upublicznienie danych.

4. Rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika Konkursu, który nie ukończył 18-tego

roku wyrażają zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora,

w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzania Konkursu. Uczestnik

Konkursu (jego rodzice/opiekunowie prawni) ma prawo wglądu do swoich danych

osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

5. Uczestnik oraz jego rodzice/opiekunowie prawni, mają prawo dostępu do swoich

danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla przeprowadzenia Konkursu.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie

internetowej pod adresem www.systempsor.pl

2. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: psor@solskibm.pl

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach

hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).

8

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, w tym w

odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w Konkursie, w przypadku zmian

przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie

Konkursu, jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie warunków uczestnictwa

w Konkursie.

5. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika ograniczona jest do wysokości

wartości nagrody konkursowej.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Nagród

konkursowych, ich niesprawność bądź nie posiadanie funkcji jakich Uczestnik

oczekiwał od otrzymanego urządzenia.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność Nagrody (w tym

odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą).

8. Do wszelkich spraw związanych z Konkursem i niniejszym Regulaminem stosuje się

przepisy prawa polskiego.

9. Datą wejścia w życie niniejszej wersji regulaminu jest: 2 września 2016 roku.

10. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź

zmiany w harmonogramie, które wynikły z przyczyn od niego niezależnych.

11. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez

Organizatora.

12. W sprawach dotyczących Konkursu Uczestnik, poza uprawnieniami określonymi

w niniejszym Regulaminie, ma prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem.

infografiak-działkowcy

PSOR 2016_09_02 Warszawa ZTŻ 4SBO_final

System PSOR 2016_09_03 Warszawa ZTŻ_final

KONKURS DLA BLOGERÓW OGRODNICZYCH
Zadanie konkursowe polega na napisaniu  tekstu pt. „Złoty przepis na piękny ogród”. W tekście należy opisać co trzeba zrobić, aby ogród pięknie wyglądał, rośliny obficie kwitły i były podziwiane.

Regulamin konkursu:

 1. Tekst musi mieć formę ciągłą a zdania powinny  być rozbudowane.
 2. W tekście należy zawrzeć swój „Złoty przepis na piękny ogród”
 3. Tekst powinien zawierać 3 – 3,5 tysiąca znaków (ze spacjami). Mile widziane zdjęcia własnego autorstwa przedstawiające opisywany ogród.
 4. Uczestnik, wysyłając artykuł, automatycznie zgadza się na jego publikację i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Autor najlepszego tekstu zostanie nagrodzony zestawem nawozów  w skład którego wchodzą:
 • Granulowany nawóz do trawników super – wieloskładnikowy 1,2 kg – 1 szt,
 • Granulowany nawóz do trawników na mech 1,2 kg – 1 szt,
 • Granulowany nawóz do róż 1,2 kg – 1 szt,
 • Granulowany nawóz do lawendy 1,2 kg – 1 szt,
 • Granulowany nawóz do magnolii 1,2 kg – 1 szt,
 • Granulowany nawóz do iglaków 1,2 kg – 1 szt,
 • Granulowany nawóz zakwaszający do iglaków oraz borówek i rododendronów 1,2 kg – 1 szt,
 • Plantacote uniwersalny (nawóz 180 dni) 5 kg – 1 szt,
 • Plantacote do warzyw i owoców (nawóz 180 dni) – 1 kg – 1 szt,
 • Płynny nawóz 100 dni do roślin balkonowych – 0,5 l – 1 szt,
 • Biohumus nawóz uniwersalny 100% EKO – 1,2 l – 1 szt,
 • Hortifoska jesienna uniwersalna 3 kg – 1 szt,
 • Orchid Strong – odżywka do storczyków 5 x 30 ml – 1 szt,
 • Geranium Strong – odżywka do kwiatów balkonowych 5 x 30 ml – 1 szt,
 • Green Strong – odżywka do kwiatów doniczkowych 5 x 30 ml – 1 szt
 1. Fundatorem nagród jest firma Agrecol Sp. z o.o.
 2. Organizator konkursu blog W-OGRODZIE.COM i blog BEZ-OGRÓDEK i Łukasz Skop
 3. Laureacji zostaną wybrani przez organizatorów konkursu biorąć pod uwagę kreatywność, pomysłowość autorów
 4. Termin nadsyłania tekstu: 24 lutego 2016 roku
 5. Adres wysłania tekstów: w-ogrodzie@w-ogrodzie.com
 6. Najlepszy tekst, zostanie opublikowany na stronie w-ogrodzie.com z linkowaniem do bloga autora tekstu, a także zostanie udostępniony na fanpage’u należącym do strony w-ogrodzie.com
 7. Wybrany tekst zostanie udostępniony na stronie wydarzenia 3. Spotkania Blogerów Ogrodniczych.

Ogłoszenie wyników: 26 lutego podczas Spotkania Blogerów Ogrodniczych

Powodzenia!

Moi Drodzy,

Zapraszamy wszystkie osoby które prowadzą fanpage’e na faceboku, wideoblogi i blogi o tematyce ogrodniczej, czy też są administratorami forów ogrodniczych do wzięcia udziału w dwóch specjalnie dla Was przygotowanych konkursach:

Konkurs dla blogerów ogrodniczych
Konkurs dla blogerów ogrodniczych
Do wygrania  jest….no właśnie sami zobaczcie co!;)
Tylko od Was zależy, czy wykorzystacie okazję.
Szczegóły w załączniku i pod linkami

NAJNOWSZE WPISY NA BLOGU

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress